Sieć

piątek, 30 lipca 2021

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA- ROZPOCZĘCIE STAŻUTrwają jeszcze wakacje, większość z nas ma jeszcze urlop,  ale już niebawem wrócimy do pracy. Wielu z nas z początkiem roku szkolnego rozpocznie staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Awans zawodowy nauczycieli przebiega zgodnie z określoną ścieżką.


Droga zawodowa awansu nauczyciela jest podzielona na 4 stopnie:

  • nauczyciel stażysta

  • nauczyciel kontraktowy

  • nauczyciel mianowany

  • nauczyciel dyplomowany


Zaplanowanie awansu zawodowego nauczyciela nie jest trudne, ale powinniśmy do tego podejść odpowiedzialnie i roztropnie. Warto przemyśleć i zastanowić się nad ścieżką rozwoju, nad formami doskonalenia zawodowego, które chcielibyśmy podjąć w okresie stażu. Przed napisaniem planu rozwoju warto zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania szkoły, w której rozpoczynamy pracę, a tym samym potrzebami i możliwościami uczniów. Warto poznać misję szkoły, ale  także harmonogram pracy na najbliższy rok, by  aktywności które chcemy zaplanować w trakcie odbywania stażu chociaż po części były z nim spójne i mogły się wzajemnie przenikać. 


Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu 14 dni, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, a nauczyciel kontraktowy lub mianowany wraz z wnioskiem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. 

Warto też wiedzieć, że nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego, a nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.


Nauczycielom, którzy rozpoczynają pracę i nauczycielom kontraktowym dyrektor szkoły przydziela opiekuna stażu, czyli nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. 


Do zadań opiekuna stażu należą:

1) współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;

2) współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;

3) wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych;

4) umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć;

5) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż;

6) dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;

7) inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych;

8) doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu.


Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel, który chce rozpocząć staż na wyższy stopień dołącza plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.


Jak i w oparciu o co napisać plan rozwoju zawodowego?


Nie ma wytycznych w jaki sposób skonstruować plan i jaką ma on przyjąć formę ( opisową czy w formie tabeli). W rozporządzeniu są jednak jasno sformułowane powinności, które nauczyciel odbywający staż na wyższy stopień powinien wypełnić podczas odbywania stażu oraz wymagania, które są niezbędne do zaliczenia stażu i przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu. 

Z naszego doświadczenia- ekspertek ds.awansu zawodowego wynika, że najbardziej efektywną formą jest tabela w której plan tworzy się w oparciu o konkretne wymagania, które jasno opisane są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli lub w OBWIESZCZENIU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 listopada 2020 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 


Do konkretnego wymagania przypiszcie działania, które podejmiecie w trakcie stażu. Można określić ramy czasowe ich realizacji, formę w jakiej je zrealizujemy i przewidywane efekty. Taki sposób planowania stażu ułatwi nam sprawne i refleksyjne  wypełnianie powinności, a w konsekwencji spełnienie wymagań. Na bazie tak skonstruowanego planu bez problemu każdy z was będzie mógł monitorować realizację zadań, a na zakończenie staży przygotuje sprawozdanie, wskazując na konkretne przykłady potwierdzające spełnienie wymagań i wskazujące na dorobek zawodowy. 


Przykład tabeli planu rozwoju zawodowego. 


Jak przebiega ścieżka awansu zawodowego nauczycieli?


  • staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy

  • staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy 

  • staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.


Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 KN i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy.


Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.


Ważne!

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.


W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa wcześniej jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.


Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.


Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela konstruuje  dyrektor szkoły. Może być ona pozytywna lub negatywna.


Jeśli chcesz odbyć szkolenie dotyczące awansu zawodowego i uzyskać szablon przykładowego planu

rozwoju zawodowego, to skorzystaj z naszych szkoleń i materiałów dostępnych na naszej platformie z kursami.


Szkolenia są tutaj


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz