Sieć

wtorek, 21 maja 2024

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego na nowych zasadachOd 1 września 2022 r.  ostał zmiany systemu awansu zawodowego nauczycieli.  Zrezygnowano ze sformalizowanego stażu oraz oceny dorobku zawodowego, zastępując je w przypadku nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warunkiem przepracowania w szkole wymaganego okresu czasu oraz posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Oto ścieżka awansu zawodowego w 4 krokach dla nauczycieli, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela dyplomowanego na nowych zasadach.  Szczegóły i materiały do edycji znajdziesz TUTAJKROK 1    

Nauczyciel mianowany będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na

stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole/przedszkolu co najmniej 5 lat i 9

miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego Krótszy okres pracy – wynoszący co najmniej 4 lata i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego – wymagany jest od nauczycieli mianowanych, którzy posiadają stopień naukowy lub przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadzili zajęcia w szkole za granicą. 
Jeżeli nauczyciel:
 • uzyskał lub uzyska stopień nauczyciela mianowanego na starych zasadach,
 • do 1 września 2022 r. nie rozpoczął stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego,
będzie miał skrócony okres pracy w szkole wymagany do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Skrócenie będzie przedstawiało się następująco
 • 2 lata, jeżeli nauczyciel odbył staż na stopień mianowanego w dotychczasowym wymiarze,
 • 1 rok – jeżeli nauczyciel odbędzie staż na stopień mianowanego w wymiarze skróconym o rok na podstawie przepisów przejściowych dla nauczycieli kontraktowych.

KROK 2

Uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Oceny tej dokonuje się na wniosek nauczyciela, a obejmuje ona okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia przez nauczyciela dyrektor będzie musiał dokonać oceny w 21-dniowym terminie.


KROK 3

Złożenie wniosku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Do wniosku należy dołączyć następującą dokumentację:


1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i kopię aktu nadania

stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, poświadczone przez dyrektora za

zgodność z oryginałem,


2) zaświadczenie dyrektora zawierające:


a) informację o wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub

rodzaju prowadzonych zajęć, w okresie, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7 ustawy, a

w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej – także w okresie, o którym

mowa w art. 9g ust. 8 ustawy, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół/placówek, w których

nauczyciel pracował,


b) w przypadku nauczyciela spełniającego warunek, o którym mowa w art. 9ca ust. 7 ustawy

– także informację o przyczynie skrócenia okresu pracy w szkole/placówce,


3) kopię karty oceny pracy zawierającą ocenę, o której mowa w art. 9b ust. 1a pkt 3 ustawy,

poświadczoną przez dyrektora za zgodność z oryginałem,


4) opis i analizę sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 1, wraz ze wskazaniem

w szczególności uzyskanych efektów, podpisane przez nauczyciela czytelnym podpisem

(dokument obejmuje nie więcej niż 4 strony w formacie A4).

Przykładowy wniosek znajdziesz  TUTAJ


KROK 4
Komisję kwalifikacyjną powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny który nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela dyplomowanego . W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli
placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o
których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo
oświatowe – przedstawiciel kuratora oświaty, jako jej przewodniczący, a w przypadku, gdy o
awans ubiega się dyrektor – także przedstawiciel organu prowadzącego,

2) dyrektor, z wyjątkiem przypadku, gdy o awans ubiega się dyrektor,

3) dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania.

Na wniosek nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego  w skład komisji kwalifikacyjnej (niezależnie o rodzaju organu powołującego komisję) wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Komisja kwalifikacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela oraz opisem i analizą sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 7 ust. 1 r.u.s.a.z., a także przeprowadza rozmowę z nauczycielem, podczas której nauczyciel: 

1)dokonuje prezentacji dorobku zawodowego, 

Przykładowe prezentacje znajdziesz  TUTAJ

2) odpowiada na pytania członków komisji kwalifikacyjnej dotyczące zrealizowanych zadań lub podjętych działań na rzecz oświaty oraz ich efektów w zakresie wymagań, o których mowa w § 7 ust. 1 r.u.s.a.z.

Przykładowe problemy i pytania, które mogą pojawić się na egzaminie znajdują się TUTAJ.

W trakcie rozmowy nauczyciel powinien mieć dostęp do aktów prawnych oraz możliwość dokonania prezentacji dorobku zawodowego.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia danego roku.


Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 grudnia danego roku. 

Najważniejsze informacje dotyczące awansu zawodowego na nowych zasadach wraz z przykładowymi dokumentami do edycji oraz przykładowymi pytaniami problemami do rozwiązania  znajdziesz w teczceSzczególnie polecamy przykładowe pytania i przykłady problemów do rozwiązania 
w oparciu o przepisy prawa. 


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz