SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 30 stycznia 2016

Projekt edukacyjny dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. ks. Jana Twardowskiego w Kowanówku
Projekt „Młodzi przedsiębiorczy”, ma charakter interdyscyplinarny, ale przede wszystkim dotyczy praktycznego działania młodzieży, a jego nadrzędnym celem jest  usprawnianie  manualne oraz wdrażanie do przedsiębiorczego myślenia w życiu codziennym. Wielu uczniów naszej szkoły, może pochwalić się nieprzeciętnymi zdolnościami manualnymi i artystycznymi. Potrafią pięknie malować, tworzyć prace plastyczne, które wyróżniają się dużą pomysłowością.
Zajęcia praktyczno- plastyczne są dla uczniów wspaniałą zabawą, sposobem   na odreagowanie nadmiernych napięć emocjonalnych.  Są bardzo ważnym elementem  ich terapii i wspomagania rozwoju. Prowokują one młodzież do samodzielnego wysiłku, dają wiele radości podczas pracy z materiałem plastycznym. Pozwalają doskonalić swoje umiejętności techniczne. Bardzo ważną rzeczą jest to, aby ich wytwory mogły być wyeksponowane i pokazane innym. Jest to forma doceniania, nagrodzenia i dowartościowania autora pracy. Stąd pomysł na projekt, w którym uczniowie będą mieli możliwość tworzenia prac, a następnie zaprezentowania ich na forum szkoły, podczas kiermaszów poza terenem szkoły. Prace te będą wykonywane tematycznie, stosownie do pory roku, co dodatkowo wzbogaci wiedzę uczniów o bieżącej porze roku. Przed przystąpieniem do prac manualnych uczniowie będą planować i wspólnie ustalać na drodze debaty rodzaj wykonywanych dekoracji, wybierać materiały potrzebne do wykonania prac oraz szacować koszty zakupu materiału. Po wykonaniu prac uczniowie wykonają kalkulacje dotyczące poniesionych kosztów, dokonają wyceny swoich prac oraz będą mieli okazję oferować w sprzedaży swoje rękodzieło podczas kiermaszu.
Autorzy prac staną się nie tylko dekoratorami szkoły, ale również wypromują placówkę podczas kiermaszu bożonarodzeniowego w firmie Solaris oraz podczas powiatowego kiermaszu bożonarodzeniowego w Obornikach. 
 Cele projektu:
 • Doskonalenie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych.
 • Rozwijanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej i artystycznej.
 • Dostarczenie uczniom okazji do wspólnej integracji oraz współpracy w grupie.
 • Stworzenie uczniom możliwości do wykazania się swoimi umiejętnościami, zdolnościami.
 • Usprawnianie manualne uczniów.
 • Wdrażanie do bycia przedsiębiorczym.
 • Kształtowanie umiejętności organizacji pracy, kalkulowania kosztów i strat.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych.
 • Opanowanie wybranych umiejętności i wiadomości potrzebnych do wykonania poszczególnych zadań.
 • Doświadczenie przez uczniów własnej sprawczości poprzez efekt wykonania   przedmiotów dekoracyjnych.
Realizatorzy:
Uczniowie klas: 2P, 3P. 3Bg
Czas trwania projektu:
Rok szkolny 2015/2016
Sposoby realizowania projektu:
 • W procesie kształcenia należy zastosować przede wszystkim metody poszukujące i praktyczne, wyzwalające inwencję twórczą uczniów. Odkrywając samodzielnie istotne właściwości podmiotów czy sytuacji, uczniowie pogłębiają swoją wiedzę o otaczającej je rzeczywistości a przez to poznają właściwości różnorodnych materiałów i sposobów ich wykorzystania oraz uczą się korzystać z narzędzi   w prawidłowy i bezpieczny sposób. Nabywają umiejętności planowania pracy natomiast doskonaląc umiejętności matematyczne nabywają zdolności kalkulowania kosztów, a w tym zysków i strat. Kształtują odpowiednią postawę wobec pracy własnej jak i kolegów.
 • Uczniowie wykonywać będą kartki bożonarodzeniowe, dekoracje oraz inne formy prac plastycznych i technicznych na lekcjach funkcjonowania osobistego raz przysposobienia do pracy. Ponadto upieką ciasta bożonarodzeniowe, które zaprezentują podczas powiatowego kiermaszu w Obornikach.
 • Uczestniczyć będą również w szkolnym i międzyszkolnym konkursie technicznym
  „ Potrafimy”.
Projekt  zakłada realizację celów poprzez organizowanie :
 • praktycznych działań podczas lekcji,
 • lekcji teoretycznych z zakresu planowania pracy i analiz matematycznych,
 • pracę z komputerem, w zakresie poszukiwania informacji  i ciekawych pomysłów na ręcznie wykonane kartki bożonarodzeniowe.
 • wystawę w świetlicy szkolnej wykonanych prac i kiermaszu w firmie Solaris oraz kiermaszu powiatowego w Obornikach
Uczestnicy projektu
W projekcie biorą udział uczniowie Zespołu Szkół w Kowanówku upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym uczęszczający do Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. ks. Jana Twardowskiego w Kowanówku
     
Przewidywane efekty pracy:
 • Usprawnianie manualne uczniów.
 • Uczniowie będą autorami prac dekoracyjnych promujących ZSS w Kowanówku.
 • Poprzez praktyczne działanie uczniowie poznawać będą cechy charakterystyczne czterech pór roku.
 • Uczniowie zdobędą umiejętność planowania i organizowania pracy.
 • Uczniowie staną się sprawcami, wzrośnie ich samoocena i poczucie własnej wartości.
 • Staną się świadomymi pracownikami i będą okazywać szacunek wobec pracy własnej jak i innych osób.
 • Zdobędą umiejętności matematyczne pozwalające na samodzielne i sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym.
 • Uczniowie będą dbać o wygląd i estetykę najbliższego otoczenia.
Ewaluacja:
Proces ewaluacji i monitoringu winien być stały, prowadzony na bieżąco podczas realizacji projektu, tak by w razie problemów i negatywnych wniosków z tego procesu, wprowadzić w projekcie zmiany.
Realizacja projektu będzie systematycznie monitorowana poprzez:
-  obserwację i rozmowy z uczestnikami projektu,
-  analizę wytworów uczniów,
-  bieżące analizowanie kosztów i szacowanie zysków i strat,
-  wymianę doświadczeń pomiędzy realizatorami projektu,
-  opinie uczniów uczestniczących w wystawach szkolnych.

- opinie uczestników kiermaszów bożonarodzeniowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz