SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

czwartek, 6 czerwca 2024

PERFEKCYJNA PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO


Od wielu lat aktywnie uczestniczymy w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, dlatego chciałybyśmy podzielić się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim praktycznymi wskazówkami, które pomogą skutecznie przygotować się do egzaminu i osiągnąć sukces.

Wierzymy, że awans zawodowy nauczyciela to nie tylko kolejny stopień w karierze, ale również szansa na rozwój, poszerzenie kompetencji i podniesienie jakości pracy. To także dowód uznania dla ciężkiej pracy i zaangażowania w rozwój uczniów oraz wspieranie społeczności szkolnej. 

Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pozwolą  jak najlepiej przygotować prezentację dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Oto kilka z nich.

Jasna i przejrzysta struktura; aby prezentacja była łatwa w odbiorze, należy zaplanować jej strukturę. Dzięki temu odbiorcy będą w stanie skoncentrować się na istotnych informacjach.

Używanie języka profesjonalisty; podczas prezentacji na egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego, ważne jest, aby używać profesjonalnego języka. Należy unikać zbyt formalnego i zbyt potocznego stylu, wyrażać się klarownie i precyzyjnie, używając terminologii związanej z edukacją.

Maksymalnie 20 minut; zazwyczaj ogranicza się czas prezentacji do maksymalnie 20 minut. Należy skupić się na najważniejszych działaniach i omówić tylko istotne informacje. Warto  skrupulatnie przygotować się, aby mieć pełną kontrolę nad czasem i uniknąć przekroczenia wyznaczonego limitu.

Unikanie zbędnych efektów; warto postawić na prostotę i czytelność,  unikać nadmiernych efektów wizualnych i animowanych grafik, skoncentrować się na merytorycznej treści prezentacji.

Ograniczenie ilości tekstu; wskazana jest zwięzła forma, używanie słów kluczowych i punktów zamiast długich zdań. Unikanie natłoku informacji i skupienie się na przekazywaniu istotnych treści, pamiętając, że prezentacja powinna wspierać wystąpienie nauczyciela.

Dobranie odpowiedniej kolorystyki i czcionki; należy dobrać takie kolory, które zapewnią kontrast pomiędzy tekstem a tłem slajdów oraz czcionkę bezszeryfową, która jest bardziej czytelna na ekranie, sprawdzić, czy tekst jest wystarczająco duży, aby był łatwy w odbiorze. 

Wstawianie grafiki o wysokiej jakości; ilustracje i grafiki mogą wzbogacić prezentację, ale ważne jest, by były one wysokiej jakości. Unikamy grafik animowanych i skupiamy się na prostych, ale znaczących materiałach, które obrazują przekazywane informacje.

Sprawdzenie pisowni; przed prezentacją dokładnie sprawdzamy pisownię i gramatykę w tekście na  swoich slajdach. Nie zapominamy również o interpunkcji. Staranność w tym zakresie pokaże profesjonalne podejście do przygotowania prezentacji.PT

KOLEJNOŚĆ

Przedstawienie się

Rozpoczynamy prezentację od krótkiego przedstawienia siebie, podając swoje imię, nazwisko i aktualne stanowisko w szkole. Następnie dzielimy się informacjami na temat swojego doświadczenia zawodowego, w tym przebiegu stażu oraz uzyskanych kwalifikacji. Można również wspomnieć o szkole, w której pracuje nauczyciel, jej profilu i wartościach.

Prezentacja spełnienia wymagań

Następnie przechodzimy do omówienia spełnienia poszczególnych wymagań zawartych w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Przedstawiamy przykłady ze swojej pracy, które potwierdzają spełnienie poszczególnych wymogów.

Podsumowanie

Przedstawiamy krótki plan na przyszłość, w którym prezentujemy swoje cele. Można wspomnieć o planach rozwoju zawodowego, udziale w projektach edukacyjnych lub podnoszeniu swoich kwalifikacji. Warto pokazać, że jest się nauczycielem zaangażowanym w ciągłe doskonalenie warsztatu pracy, takim, który dąży do doskonałości.


SPOSÓB PREZENTACJI

Równomiernie rozłożone działania

Należy zadbać o równomierne rozłożenie działań, postarać się omówić różnorodne działania, które pokażą umiejętności i kompetencje nauczyciela. Dzięki temu będzie można  zaprezentować wszechstronność i zróżnicowane doświadczenia.

Krótkie hasła na slajdach - pozostałe informacje dopowiedziane przez nauczyciela

Stosujemy krótkie hasła na slajdach, które będą obrazować to, o czym mówi nauczyciel. Unikamy zbyt długich bloków tekstu, które mogą rozpraszać uwagę członków komisji. Uzupełniamy informacje zawarte na slajdach podczas swojego wystąpienia, dodając dodatkowe wyjaśnienia i kontekst.

Nie czytamy slajdów

Prezentacja powinna stanowić wsparcie dla wystąpienia nauczyciela, unikamy czytania tekstu ze slajdów. Zamiast tego, koncentrujemy się na nawiązaniu do treści, używając slajdów jako punktów odniesienia.

Pliki graficzne - zdjęcia, prace dzieci

Wstawiamy pliki graficzne, takie jak zdjęcia lub prace dzieci, które są związane z prezentowanymi działaniami. Obrazy mogą wzmocnić przekaz i wzbudzić zainteresowanie członków komisji. Dodajemy tylko pliki graficzne  wysokiej jakości. 

Pliki wideo

Jeśli posiadamy odpowiednie pliki wideo, które dokumentują prezentowane wydarzenia, można włączyć je do swojej prezentacji. Pamiętamy jednak, żeby nie nadużywać materiałów wideo i używać ich tylko wtedy, gdy są niezbędne.  Upewniamy się, że dźwięk i obraz są wyraźne, a czas trwania pliku jest odpowiednio dostosowany do czasu całej prezentacji.

Wspierający charakter prezentacji

Cała prezentacja powinna mieć charakter wspierający. Slajdy i multimedia powinny służyć jako narzędzia do wizualizacji i uzupełnienia informacji. Nie powinny odwracać uwagi odbiorców od wystąpienia, ale pomagać w przekazie treści.


FORMA PREZENTACJI

Wygłaszana z pamięci lub z wykorzystaniem własnych notatek

Możemy zdecydować się na wygłaszanie prezentacji z pamięci, jeśli czujemy się komfortowo w takiej formie i dobrze znamy treść, którą chcemy przekazać. Należy jednak pamiętać, aby nie czytać tekstu mechanicznie. Alternatywnie, można korzystać z własnych notatek, które będąi służyć jako wsparcie podczas prezentacji.

Wystąpienie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Prezentacja multimedialna może być skutecznym narzędziem do wizualizacji treści i uporządkowania informacji. Slajdy, grafiki, wykresy lub tabele zilustrują i uporządkują prezentowane treści. Używamy ich jako punktów odniesienia. Pamiętajmy, że prezentacja multimedialna powinna być tylko uzupełnieniem wystąpienia, a nie głównym źródłem informacji.

Na podstawie materiałów przygotowanych dla członków komisji - „portfolio"

Przygotowujemy portfolio, które będzie zawierało materiały, dokumenty i przykłady pracy nauczyciela. Może ono obejmować scenariusze lekcji, wyniki uczniów, projekty edukacyjne, dokumentację dotyczącą doskonalenia zawodowego i innych istotnych materiałów. W trakcie prezentacji można odwoływać się do konkretnych elementów z portfolio, aby udowodnić swoje kompetencje i spełnienie wymagań.


OPIS DZIAŁAŃ

Co zrobiłem?

 • W ramach swojej pracy jako nauczyciel mianowany podjąłem następujące działania…
W jakim celu?

Celem moich działań było np. 

 • promowanie pozytywnego wizerunku szkoły środowisku lokalnym...
 • wspieranie uczniów w osiąganiu sukcesów edukacyjnych…
 • tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku i akceptacji…

W jaki sposób?

 • Zorganizowałem regularne spotkania z uczniami, podczas których mogli wyrazić swoje opinie, obawy i pomysły dotyczące życia szkolnego.
 • Wprowadziłem program mentoringu, w ramach którego starsi uczniowie pomagali młodszym w dostosowaniu się do nowego środowiska szkolnego i rozwiązywaniu problemów.
 • Przeprowadziłem warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem i budowania pozytywnych relacji między uczniami.
 • Wprowadziłem regularne konsultacje indywidualne, podczas których rozmawiałem z uczniami na temat ich postępów, wyzwań i celów.
 • Organizowałem różnorodne działania integracyjne, takie jak wyjścia do teatru, wspólne projekty artystyczne czy wycieczki edukacyjne.

Jaki był efekt końcowy?


Efektem końcowym moich działań było stworzenie przyjaznego i wspierającego środowiska szkolnego, w którym uczniowie czuli się akceptowani, bezpieczni i zmotywowani do osiągania sukcesów. Poprawiła się atmosfera w klasach, a uczniowie chętniej uczestniczyli w zajęciach.


Jakie korzyści moje działanie przyniosło społeczności szkolnej?


Moje działania przyniosły liczne korzyści społeczności szkolnej, takie jak:

 • wzrost poczucia przynależności i integracji uczniów;
 • poprawa relacji między uczniami i budowanie więzi społecznych;
 • zwiększenie motywacji uczniów do nauki i osiągania sukcesów;
 • poprawa komunikacji i wzrost zaufania między uczniami a nauczycielami;
 • niwelowanie zjawisk takich jak wykluczenie społeczne, prześladowanie i niska samoocena;
 • wzrost samodzielności i umiejętności radzenia sobie z trudnościami u uczniów.

Aby zrobić dobre wrażenie podczas prezentacji, warto zwrócić uwagę na kilka elementów, są to:


głos

 • Dbaj o odpowiednią głośność, tak aby być dobrze słyszanym przez komisję. 
 • Mów z wyraźnie, unikając zbyt szybkiego lub zbyt wolnego tempa wypowiedzi.
 • Zróżnicuj ton głosu, aby wyrazić emocje i dynamikę swojemu wystąpieniu.


postawa

 • Zachowaj pewną postawę, będąc zdecydowanym i pewnym siebie, Stań prosto, utrzymuj konta wzrokowy z członkami komisji.


gestykulacja

 • Wykorzystuj umiarkowaną i naturalną gestykulację, która będzie wspierała i ilustrowała twoje słowa.
 • Unikaj nadmiernych i niezrozumiałych gestów, które mogą odwrócić uwagę komisji.


kontakt wzrokowy

 • Utrzymuj kontakt wzrokowy, angażując słuchaczy.
 • Unikaj skupiania się tylko na jednej osobie lub czytania ze slajdów bez kontaktu wzrokowego z członkami komisji.
NARZĘDZIA

PREZI
 • oryginalna
 • świetna przy prezentacji na żywo
 • nowoczesna grafika
 • duża interaktywność
 • intuicyjność
https://prezi.com

EMAZE, GENIALLY
 • narzędzie w chmurze, bez konieczności pobierania
 • oryginalna
 • świetna przy prezentacji na żywo
 • nowoczesna grafika
 • duża interaktywność
 • duży wybór szablonów, w tym 3D
https://www.emaze.com/ https://app.genial.ly/dashboard

CANVA
 • oryginalna
 • intuicyjna
 • świetna przy prezentacji na żywo
 • baza grafik, filmów, kształtów
 • duży wybór bezpłatnych szablonów
https://www.canva.com/

Pamiętaj, że dobre wrażenie nie polega tylko na technicznych aspektach wystąpienia, ale również na autentyczności, pasji i zaangażowaniu, które przekazujesz publiczności. Bądź przygotowany, pewny siebie i otwarty, a z pewnością zrobisz dobre wrażenie.


Opracowałyśmy przykładowe pytania wraz z odpowiedziami, które pomogą w przygotowaniu do egzaminu. Pytania i problemy wraz z odpowiedziami znajdziesz TUTAJ


Kompletną wiedzę wraz z materiałami do edycji na temat nowego i starego awansu zawodowego znajdziesz w naszych materiałach.


 Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:Na prośbę Państwa przygotowałyśmy teczkę do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. 
Co zawiera nasza teczka?

ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1.Specyfika i charakterystyka funkcjonowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 2.Organizacja pracy z uczniem z z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 3.Dostosowanie wymagań edukacyjnych. 4.WOPFU. 5.IPET. 6.Program zajęć rewalidacyjnych. 7.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 8.Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 9.Przykładowe aktywności i ćwiczenia do pracy z uczniem. 10.Karty pracy.
Ilość stron: 196. E-book w formacie PDF


KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz