SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 27 maja 2024

Zajęcia rewalidacyjne- jak napisać ocenę efektywności zajęć rewalidacyjnych?

 Każdy nauczyciel i specjalista realizujący z uczniem zajęcia rewalidacyjne zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ich efektywności.
 • Oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych powinny być przeprowadzane zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 • Dokonuje się ich w kontekście oceny skuteczności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Na jakiej podstawie dokonujemy oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1309) – § 6 ust. 9.

Po co dokonujemy oceny efektywności?

Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych jest kluczowym elementem w procesie wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnościami. Ocena ta pozwala na monitorowanie postępów uczniów, dostosowywanie metod pracy oraz zapewnianie odpowiedniej jakości i skuteczności wsparcia. 

Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych powinna być przeprowadzana w sposób całościowy, wielospecjalistyczny uwzględniający różnorodne aspekty rozwoju ucznia, takie jak umiejętności poznawcze, emocjonalne, społeczne i fizyczne.

Elementy oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych.

1. Metryczka, opis ucznia.
2. Ocena realizacji celów.
3. Ocena skuteczności metod, form pracy i stosowanych strategii. 
4. Ocena postępów ucznia. 
5. Wnioski z realizacji programu zajęć.
6. Rekomendacje do dalszej pracy.

Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych powinna być wszechstronna, obejmować różne aspekty rozwoju ucznia oraz skupiać się na analizie realizacji wyznaczonych celów.

Ocena jest elementem oceny efektywności IPET, ale musi być również elementem dziennika zajęć rewalidacyjnych. 
Są one też częścią całej teczki dotyczącej realizacji zajęć rewalidacyjnych. 
Polecamy naszą nowość


Pomocne materiały w pracy z uczniami ze SPE


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ
OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz