SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 26 stycznia 2016


Temat tego projektu został zaproponowany w oparciu o treści zawarte w podstawie programowej, dotyczącej kształcenia w II i III etapie edukacyjnym. Ma on charakter interdyscyplinarny. Zamiarem tego projektu jest to, by uczniowie przybliżyli sobie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej. Każdego roku będziemy poznawać 2 nowe państwa wchodzące w skład państw Unii Europejskiej. Pierwszymi poznawanymi krajami są  Francja i Wielka Brytania, w kolejnych latach sukcesywnie odkrywać będziemy nowe kraje i utrwalać wiadomości o Unii Europejskiej.

REALIZACJA PROJEKTU
Nazwa Projektu: „Poznajemy kraje Unii Europejskiej- Europo witaj nam”.
Cel główny: Poznanie państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.
Cele szczegółowe:
Uczestnicy projektu będą potrafili:
wskazać na mapie położenie poznawanych państw,
wymienić stolice krajów Unii Europejskiej,
wskazać flagi poznawanych państw i Unii,
rozróżnić hymny poznawanych państw i zaśpiewać hymn Unii Europejskiej,
poznać największe zabytki poznawanych państw,
wymienić sławnych ludzi pochodzących z państw UE,
wskazać walutę Unii oraz krajów wchodzących w jej skład
przedstawić się w języku urzędowym obowiązującym w omawianym w danym roku szkolnym państwie,
wykonać poster promujący uczestnictwo w Unii
wykonać gazetkę ścienną, album, plakat z informacjami o krajach Unii,

Ramy czasowe projektu:
Czas trwania: 10 miesięcy, w każdym roku szkolnym.
Rodzaj i zasięg projektu: projekt  dwuetapowy, obejmujący społeczność szkolną, uczniów
i nauczycieli. 
Prezentacja efektów projektu na forum szkoły podczas Święta Europy i szkolnego konkursu wiedzy o krajach Unii Europejskiej.
Środki i materiały do realizacji projektu.
 • Uczestnicy projektu korzystają z różnych źródeł informacji na temat  Unii Europejskiej, państw należących do Unii np.: w literaturze szkolnej, czasopismach , gazetce szkolnej, kasetach video, Internetu, biuletynów.
 • Autorzy projektu opracowali informatory z których również mogą korzystać uczniowi
 • Na łamach  szkolnej gazetki „Szkolne Echo” prezentowane  będą informacje na temat omawianych państw.
 • Do realizacji projektu zaproszono Regionalne centrum Informacji Europejskiej 
 • w Poznaniu o raz Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie.
 • W ramach projektu organizuje się Lekcje Europejskie i Lekcje Parlamentarne z udziałem Posła na Sejm RP.
 • Materiały do wykonania posterów i prac plastycznych we własnym zakresie.

Realizatorzy projektu:
 • uczniowie ZSS w Kowanówku
 • sprzymierzeńcy projektu :Rada Pedagogiczna, rodzice, sponsorzy, Poseł na Sejm RP Pan Jakub Rutnicki, RCIE, CIE.

Współpraca z nauczycielami:
Rada Pedagogiczna Z.S.S w Kowanówku zaakceptowała propozycję współudziału nauczycieli wraz
z uczniami w projekcie szkolnym.
Zadania dla nauczycieli:
 • zrealizowanie co najmniej 2 godzin w miesiącu poświęconych tematyce Unii Europejskiej 
 • i poznawanych państw,
 • udział wraz z uczniami w warsztatach przygotowujących do konkursu,
 • pomoc uczniom w realizacji zadań ( zachęcanie, mobilizacja),
 • opracowanie regulaminów konkursów,
 • opracowanie kryteriów oceniania,
 • nadzór nad przygotowaniem plakatów, flag,
 • udostępnianie materiałów niezbędnych do przygotowania się do konkursu,
 • aktualizowanie gazetek klasowych,
 • przeprowadzenie eliminacji klasowych do konkursu szkolnego.

Prezentacja wyników projektu i ocena:
Prezentacja i zakończenie projektu następuje w maju, z okazji Szkolnego Święta Unii Europejskiej. Wcześniej przez 8 miesięcy uczniowie poznawali kraje Unii Europejskiej. W wyniku eliminacji klasowych zostanie wyłonionych po 2 uczniów z każdej klasy, którzy będą liderami klasy i uczestnikami etapu szkolnego.

Ewaluacja- wyniki.
 • Projekt ten ma na celu przybliżenie uczniom państw wchodzących w skład Unii oraz samej Unii Europejskiej.
 • Poprzez ogłoszenie projektu, którego finałem jest konkurs wiedzy, udało nam się zainteresować uczniów do wzięcia udziału w projekcie.
 • Projekt celowo został ogłoszony i rozpoczęty już we wrześniu, by dzieci miały dużo czasu na zainteresowanie się wskazanymi państwami i przyswojenie sobie niezbędnych informacji.
 • Od początku zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie projektem ze strony nauczycieli 
 • i uczniów.
 • Szczególną motywacją była główna nagroda, którą każdego roku jest atrakcyjna pomoc dydaktyczna, książki, wycieczki.
 • Uczniowie chętnie uczestniczyli w warsztatach, przychodzili na projekcję filmów, tworzyli pokazy i prezentacje multimedialne. Często korzystali z informatorów i literatury zebranej przez autorów projektu.
 • Dużym zainteresowaniem cieszył się również konkurs plastyczny oraz turniej klas 
 • w ramach tego projektu.
 • Na każdej uroczystości szkolnej akcentowana była również tematyka Unii Europejskiej, poznawanych państw.
 • W każdej sali lekcyjnej aktualizowana była gazetka z informacjami niezbędnymi do przygotowania się do konkursu.
 • Konkurs wiedzy o krajach Unii okazał się bardzo dobrym pomysłem, uczniowie chętnie wzięli w nim udział i prezentowali bardzo wysoki poziom. Na szczególną uwagę zasługuje duża aktywność uczniów podczas interaktywnego konkursu wiedzy.
 • Cały projekt zakończył się nagrodzeniem zwycięzców konkursu.
 • Warto nadmienić , że z zaproszenia do uczestnictwa w zakończeniu projektu skorzystali przedstawiciele władz miasta i Poseł na Sejm.
 • Wszyscy są zgodni, że ten projekt powinien być długofalowym i powtarzać się cyklicznie.
 • Autorzy przychylają się do opinii i w następnym roku szkolny m ogłoszony zostanie następny etap projektu.
 • Narzędzia ewaluacji projektu: tarcza strzelnicza, obserwacja, konkurs wiedzy, ankieta w programie Kahoot.  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz