SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 11 sierpnia 2018


Pełnoprawni, aktywni i kreatywni Europejczycy powinni być świadomymi jej uczestnikami. Przyszłość Unii Europejskiej, jej integracja i rozwój w największym stopniu zależy od młodych jej obywateli, którzy już niedługo będą mieli realny wpływ na jej działania. Być może wielu z nich będzie  zasiadać w Parlamencie Europejskim,  lub pracować w Instytucjach Unijnych.
Bez świadomości europejskiej i podstawowym informacji na temat jej funkcjonowania nie będzie to w pełni możliwe. Dlatego naszym zadaniem jako rodziców, nauczycieli, pedagogów i wychowawców jest wyposażenie uczniów w takie informacje, wiedzę i umiejętności, które pozwolą na funkcjonowanie w niej poprzez realną współpracę i integrację. Współpraca z młodzieżą z innych państw, podróżowanie, możliwość wymiany doświadczeń i nauka języków obcych wydaje się być w dzisiejszym świecie czymś naturalnym i pożądanym przez większość młodych ludzi. Dlatego należy wyposażyć ich w taką widzę i umiejętności o Unii, które ułatwią realizację tych planów i marzeń.

Idealnym, pomocnym i różnorodnym materiałem, który zawiera w pigułce najważniejsze informacje o Unii jest publikacja ze scenariuszami o Unii Europejskiej.

Publikacja Temat: Europa to efekt konkursu na scenariusz lekcji europejskiej zorganizowanego w 2017 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z siecią informacyjną ekspertów Team Europe z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich.

Autorami są nauczyciele i nauczycielki ze szkół ponadpodstawowych o bardzo różnych profilach z dużych i mniejszych miejscowości oraz pracownicy bibliotek. W publikacji zaprezentowano 16 najwyżej ocenionych i najciekawszych – zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym – scenariuszy, wraz z materiałami pomocniczymi do wykorzystania podczas zajęć w następujących obszarach tematycznych: Geneza integracji europejskiej; Moje prawa w Unii Europejskiej; Jak funkcjonuje Unia Europejska? Kto? Co? Jak?; Wartości europejskie; Kulturalna Europa; Bezpieczna Europa (pokój, bezpieczeństwo, dobrobyt); Europa badań i odkryć naukowych; Euro w portfelu; Przyszłość Europy. Ich cechami wspólnymi są: kreatywne podejście do tematyki, innowacyjne wykorzystanie metod pracy z młodzieżą, wysoka wartość merytoryczna oraz możliwość realizacji na różnych etapach kształcenia i przedmiotach. Prezentowane w publikacji pomysły na lekcje, a zatem i całość treści scenariuszy są pracami autorskimi nauczycieli – laureatów konkursu. 

Z dumą możemy pochwalić się, że jest tam też  opracowany przez jedną z nas scenariusz lekcji o Unii dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasie przysposabiającej do pracy w szkole specjalnej. Zależało nam na tym, aby udowodnić innym i pokazać, że dobierając odpowiednie narzędzie, pomoce dydaktyczne i metody pracy, nawet o trudnych tematach takich jak integracja Unii, można rozmawiać z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, ponieważ są oni pełnoprawnymi jej uczestnikami.


Proponowane scenariusze mogą być realizowane jako cykl poświęcony tematyce europejskiej (np. w ramach działań samorządu uczniowskiego, godzin wychowawczych czy klubów europejskich), ale też jako pojedyncze zajęcia przedmiotowe. Wspierają one realizację treści programowych różnych przedmiotów, począwszy od tych, które w najbardziej oczywisty sposób łączą się z tematyką europejską, takich jak wiedza o społeczeństwie, historia czy geografia, poprzez języki obce – angielski czy niemiecki, aż po przedmioty ścisłe, takie jak fizyka. Ważnym kryterium, którym jury kierowało się przy wyborze scenariuszy, było zaprezentowanie odbiorcom niniejszej publikacji całej palety możliwości pozwalającej na twórcze włączenie wątków europejskich w przedmiotowy zakres treści różnych zajęć wchodzących w skład szkolnego curriculum. Zależało nam na tym, by pokazać, że tematyka europejska nie tylko obecna jest w różnych przestrzeniach naukowych, ale też, że warto, można i należy o Unii Europejskiej, jej mechanizmach, zasadach i wartościach mówić w różnych kontekstach i uczyć o niej na różnych przedmiotach.

Publikacja ta, to gotowy zbiór pomysłów, zgodnych z podstawą programową, maksymalnie  angażujących uczniów. Każdy uczeń, nauczyciel, a nawet rodzic znajdzie coś dla siebie.
Więcej informacji o scenariuszach i ich autorach, możliwościach ich wykorzystania i o samym konkursie znajdziecie w samej publikacji oraz na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Konkurs „Temat: Europa” przeprowadzony został od września do grudnia 2017 roku. Do udziału w nim zaproszeni zostali nauczyciele wszystkich przedmiotów, a także pracownicy bibliotek w szkołach ponadpodstawowych, gimnazjach, liceach, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach specjalnych. Realizatorem konkursu było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie.
Prace konkursowe oceniane były pod względem zarówno formalnym, jak i merytorycznym. Jury brało pod uwagę m.in. kreatywność podejścia do przedstawienia tematyki wybranego obszaru, innowacyjność wykorzystanych metod pracy z młodzieżą, wartość i poprawność merytoryczną czy wykonalność scenariusza. Wśród przesłanych scenariuszy wyłoniono 16 prac finałowych, których treść przedstawiamy w niniejszej publikacji. Nagrodą dla laureatów konkursu był wyjazd studyjny do Brukseli. Opracowanie redakcyjne publikacji scenariuszy zajęć powierzone zostało Centrum Edukacji Obywatelskiej. Honorowego patronatu przedsięwzięciu udzielili: Minister Edukacji Narodowej i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz