SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 19 kwietnia 2022

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z WYKORZYSTANIEM INTERAKTYWNEJ PODŁOGI SMARTFLOOR

 


Czy w szkole specjalnej możliwa jest realizacja innowacji pedagogicznej?

Oczywiście, że tak. Tym bardziej w takich placówkach powinnyśmy sięgać po takie działania, które wzbudzą ciekawość dziecka, zainspirują i zmotywują do ćwiczeń. 

Czym jest innowacja pedagogiczna?

Innowacja pedagogiczna to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły/placówki. Innowacyjne działanie to takie, które dotąd nie było wykorzystywane w danej placówce w procesie dydaktycznym lub terapeutycznym. Zatem coś, co dla jednej szkoły jest innowacyjne, dla innej może być już powszechne. 

W ramach wdrożonej innowacji pedagogicznej jesteśmy zobowiązani do realizacji zadań szkoły

określonych w prawie oświatowym, w szczególności podstawy programowej.

Innowacja powinna mieć jasno określony cel, oczekiwane efekty, sposoby osiągania celów, termin jest wdrażania, wykorzystywane metody,  czas jej trwania  i opis działań innowacyjnych, czyli na czym ma polegać innowacyjność waszych działań.

Opracowaną innowację przedkłada się dyrektorowi szkoły, który wraz z Radą Pedagogiczną dokonuje akcepcji i zgody na jej realizację j. Po jej wdrożeniu należy dokonać ewaluacji i oceny efektywności.

Innowacja jest wdrażana na dowolny czas, nie muszą w niej brać wszyscy nauczyciele w szkole, może także sam autor. 

Na początku drugiego półrocza wdrożyłam innowację pedagogiczną na zajęciach rewalidacyjnych z wykorzystaniem Interaktywnej podłogi SmartFloor.


Jaki jest cel tej innowacji i spodziewane efekty? Przeczytajcie poniżej.


OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z PODŁOGĄ SMARTFLOOR


Więcej o interaktywnej podłodze przeczytasz TUTAJ 

O nowym pakiecie przeczytasz TUTAJPodczas innowacji w szczególności skupiliśmy się na pakiecie Happy Stones.

Dla kogo jest przeznaczony


Pakiet aplikacji Happy Stones jest przeznaczony do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi.

Może również stanowić uzupełnienie codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. W szczególności jest polecany do ćwiczeń rewalidacyjnych z dziećmi lubiącymi aktywność ruchową lub potrzebującymi takiej formy aktywizacji. Umiejętność czytania i liczenia u dziecka nie jest wymagana.

Proponowane zadania są przeznaczone do pracy z jednym użytkownikiem, ćwiczeń w parze lub do pracy z grupą.

Jakie cele realizuje?

Pakiet aplikacji Happy Stones służy do wspierania rozwoju fizycznego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego na etapie wczesnej edukacji dziecka. Pakiet przeznaczony jest do organizacji zajęć wspierających wielokierunkową aktywność dzieci, podnoszących poziom integracji sensorycznej oraz kształtujących umiejętność korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

Proponowane ćwiczenia stymulują w szczególności percepcję wzrokową i motorykę dużą, myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Rozwijają umiejętności językowe, a także zachęcają do podejmowania inicjatywy i działania, także tych związanych z aktywizacją społeczną, poprzez możliwość pracy w grupie

Zawarte w pakiecie aplikacje służą wielokierunkowej aktywizacji: ruchowej, słuchowej, językowej oraz wzrokowej. Zachęcają też do obserwacji i analizy problemów oraz poszukiwania rozwiązań. Włączenie ich do sytuacji edukacyjnych, w szczególności do zajęć rewalidacyjnych, umożliwia eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujące rozwój dziecka we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Uczestnik zajęć zostanie przeprowadzony za pomocą różnorodnych ćwiczeń po krainie kształtów, kolorów, wzorów, od tych najprostszych, do bardziej złożonych form, które będzie w stanie zinterpretować tj. rozpoznać, odróżnić, odnaleźć symetrię, przeciwieństwo, przeliczyć, złożyć w całość.

Autorzy pakietu starali się odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, koncentrując się na wspieraniu sprawności motorycznych i sensorycznych w czasie zorganizowanych bezpiecznych zabaw i gier ruchowych.

Co zawiera?

Pakiet Happy Stones zawiera szesnaście aplikacji interaktywnych, wspierających wielokierunkową aktywność dziecka.

Wśród aplikacji można wyróżnić:

- zagadki logiczne polegające na dopasowywaniu elementów w układance; odgadywaniu tożsamości postaci na obrazku; szukaniu, wskazywaniu lub zbieraniu potrzebnych przedmiotów, dobieraniu elementów w pary, ustalaniu kolejności przedmiotów w ciągu czy dokańczaniu wzorów i rytmów;

- zabawy pamięciowe, polegające na odnalezieniu par przedmiotów;

- zabawy kreatywne polegające na malowaniu, projektowaniu, wymyślaniu historyjek;

- gry ruchowe polegające na łapaniu, przesuwaniu przedmiotów, zliczaniu ich;

- zabawy dźwiękowe polegające na odtwarzaniu rytmu.

Ćwiczenia opierają się głównie o rozpoznawanie kształtów, kolorów, wzorów oraz dźwięków z jednoczesną aktywizacją ruchową.

Pracując z wykorzystaniem zabaw z pakietu Happy Stones kształtować można:

 - percepcję wzrokową i słuchową;

- koncentrację uwagi, pamięć i spostrzegawczość;

- samodzielne, refleksyjne, logiczne, krytyczne i twórcze myślenie;

- myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię;

- sprawności motoryczne i koordynację ruchową;

- stawianie pytań, dostrzeganie problemów, zbieranie informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywanie problemów;

-poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie, pozwalające na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę;

- umiejętność obserwacji faktów i zjawisk;

- rozpoznawanie kolorów, kształtów, wzorów, dostrzeganie podobieństw i różnic;

- rozpoznawanie odbicia lustrzanego, rytmu układu, kolejności elementów w ciągu;

- liczenie do 10;

- samodzielność i podejmowanie inicjatywy;

- umiejętność współpracy w parach i w grupie;

- rozumienie poleceń, zasad gier i ćwiczeń oraz respektowanie ich.


Chcesz podnieść swoje kompetencje cyfrowe, efektywnie pracować z dziećmi ze SPE, bez trudu przejść ścieżkę awansu zawodowego? Skorzystaj ze szkoleń online. Właśnie ruszyła nasza SPECJALNA PLATFORMA, na której znajdziesz certyfikowane, praktyczne kursy z pomysłami na fantastyczne zajęcia. Dodatkowo, zupełnie za darmo, możesz skorzystać z bezpłatnych kart pracy, które znajdują się zakładce Materiały. Ucz się we własnym tempie, w dowolnym czasie i miejscu. Zapraszamy!!! https://szkolenia.specjalni.pl/


Jeśli szukasz szkoleń dla Rad Pedagogicznych skorzystaj z oferty Akredytowanego

Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz