SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 25 maja 2024

DOKUMENTOWANIE PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO I ZAPISY W DZIENNIKUPedagog specjalny dokumentuje przebieg swojej pracy zarówno w dzienniku zajęć pedagoga specjalnego, jak i w dziennikach prowadzonych zajęć. Planuje i ewaluuje swoją pracę. Dokonuje oceny efektywności zajęć.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Podstawowa dokumentacja pedagoga specjalnego:

- dziennik pedagoga specjalnego
- plan pracy
- sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego
- program zajęć rewalidacyjnych
- program zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Pedagog specjalny, podobnie jak pozostali specjaliści, prowadzi swój dziennik. 
Zgodnie bowiem z § 18 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista prowadzi dziennik, do którego wpisuje:

  • tygodniowy rozkład swoich zajęć,
  • zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań,
  • imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Swoje działania pedagog specjalny powinien dokumentować w dzienniku swoich zajęć i czynności
lub w dziennikach prowadzonych zajęć indywidualnych lub grupowych, odpowiednio do zakresu realizowanych zadań.

Natomiast pozostała dokumentacja, w tym arkusze obserwacji, powinna być gromadzona 
w indywidualnej teczce ucznia. 

Przykładowe zapisy w dzienniku

To zależy jakie czynności będzie pedagog  wykonywać. Inne wpisy jeśli to będą zajęcia rewalidacyjne, a inne jeśli to diagnozowanie potrzeb, wsparcie nauczycieli czy włączanie ucznia w życie szkoły. 

Na przykład:
1. Diagnozowanie potrzeb ucznia/ uczniów w zakresie wsparcia emocjonalnego.
2. Obserwacja uczniów w czasie lekcji pod kątem przygotowania dostosowań wymagań edukacyjnych. 
3. Wspieranie nauczycieli w zakresie doboru metod i form pracy z uczniem ze spektrum autyzmu. 
4. Rozmowa z pracownikami MOPSu w celu opracowania planu wsparcia dla uczniów w trudnej sytuacji bytowej. Itd.
5. Rozmowa z rodzicem ucznia z zagrożeniem niedostosowaniem społecznych, w celu wypracowania i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, w tym nagród i konsekwencji.


Zakup teczkę nr 3 z dokumentacją pedagoga specjalnego.


PŁATNE MATERIAŁY DO SZKOLENIA:
1. Przykładowy plan pracy pedagoga specjalnego.
2. Przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych. 
3. Przykładowe zapisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych.
4. Przykładowe programy zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Przykładowe zapisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych.  
6. Przykładowe zapisy w dzienniku pedagoga specjalnego.
7. Certyfikat

Teczkę zakup TUTAJ

Dokumentacja w zakresie oceny efektywności i sprawozdanie

1. Na koniec pierwszego półrocza pedagog specjalny przygotowuje sprawozdanie ze swojej pracy, chyba, że w danej szkole dyrektor ustali inaczej.
2. Co najmniej 2 razy w roku dokonujemy oceny efektywności podejmowanych działań w zakresie IPET i WOPFU oraz zakresu i sposobu dostosowań.
3. Oceniamy także efektywność prowadzonych zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z PPP.
4. Co najmniej 2 razy w roku dokonujemy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia- WOPFU.Teczkę nr 4 z ocenami efektywności oraz sprawozdaniem kupisz TUTAJ


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań, zabaw i gier podczas zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej , a także w ramach zajęć rewalidacyjnych zakup naszą teczkę cz. II. Znajdziesz w niej ponadto generatory do tworzenia kart pracy oraz gotowe karty pracy.


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJMy wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, opracowałyśmy kompleksowe materiały, wspierające nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą wybrane zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Poniżej szczegóły tych opracowań.


ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

Zawartość TECZKI:
- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Propozycja ćwiczeń i zabaw
- Programy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
- Przykładowe wpisy do dziennika
- Oceny efektywności
- Narzędzia TIK w terapii
- Generatory kart pracy

Teczkę kupisz TUTAJZAJĘCI A ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO- SPOŁECZNE

☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?

☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?

☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wskazówki i wybrane aktywności.
3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.
Ilość stron: 54
E-book w formacie PDF

E-book zakupisz TUTAJ
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ


Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?
Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?
Polecamy nasz e-obok.


1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wybrane strategie uczenia się.
3. Propozycja ćwiczeń.
4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?
Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!
ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
2. Programy zajęć rewalidacyjnych.
3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych
4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.
5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.
6. Generatory do tworzenia kart pracy.
7. Karty pracy.
Ilość stron: 220
E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ
 

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ

Polecamy też naszą kompleksową dokumentację w sprawie awansu zawodowegoSzkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJSzkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz