SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 7 maja 2023

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego - ostatnia prosta


Nauczyciele mianowani, którzy są w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, realizują awans zawodowy na starych zasadach. Po zakończeniu stażu, w ciągu 7 dni składają
 dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Kopię sprawozdania dołączają do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. 

W prawie oświatowym nie ma wzoru takiego sprawozdania, można je napisać w formie opisowej i w formie tabeli. Ważne, by z dokumentu jasno wynikało, że wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego  wymienione w przepisach rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli zostały spełnione. 

Obejmują one: 

umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;

umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;

poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;       
                                                                                                                                                                            - realizację co najmniej dwóch z poniższych zadań:
  • opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
  • uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,
  • opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.
Wzorcowe sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego POBIERZESZ TUTAJ

Oprócz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego do wniosku nauczyciel dołącza także opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły.

Przykładowy opis i analizę POBIERZESZ TUTA

Więcej informacji o rozmowie kwalifikacyjnej znajdziesz w naszym e-booku, który jest dostępny TUTAJ.O tym, jak napisać sprawozdanie opowiemy na BEZPŁATNYCH webinarach, p
odczas których otrzymasz:

1. Informacje na temat podsumowania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
2. Wskazówki dotyczące konstruowania sprawozdania.
3. Dobre praktyki i wzór sprawozdania na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Możesz się zapisać TUTAJ.


Zapraszamy również na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli: 
Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ


Polecamy także nasze karty pracy, które możesz zakupić TUTAJ
SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz