SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

piątek, 12 maja 2023

Informacje i dokumentacja - dyplomowanie na nowych zasadachOd 1 września 2022 r.  ostał zmiany systemu awansu zawodowego nauczycieli.  Zrezygnowano ze sformalizowanego stażu oraz oceny dorobku zawodowego, zastępując je w przypadku nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warunkiem przepracowania w szkole wymaganego okresu czasu oraz posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Oto ścieżka awansu zawodowego w 4 krokach dla nauczycieli, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela dyplomowanego na nowych zasadach.  Szczegóły i materiały do edycji znajdziesz TUTAJ
KROK 1    

Nauczyciel mianowany będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na

stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole/przedszkolu co najmniej 5 lat i 9

miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego Krótszy okres pracy – wynoszący co najmniej 4 lata i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego – wymagany jest od nauczycieli mianowanych, którzy posiadają stopień naukowy lub przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadzili zajęcia w szkole za granicą. 
Jeżeli nauczyciel:
  • uzyskał lub uzyska stopień nauczyciela mianowanego na starych zasadach,
  • do 1 września 2022 r. nie rozpoczął stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego,
będzie miał skrócony okres pracy w szkole wymagany do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Skrócenie będzie przedstawiało się następująco
  • 2 lata, jeżeli nauczyciel odbył staż na stopień mianowanego w dotychczasowym wymiarze,
  • 1 rok – jeżeli nauczyciel odbędzie staż na stopień mianowanego w wymiarze skróconym o rok na podstawie przepisów przejściowych dla nauczycieli kontraktowych.

KROK 2

Uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Oceny tej dokonuje się na wniosek nauczyciela, a obejmuje ona okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia przez nauczyciela dyrektor będzie musiał dokonać oceny w 21-dniowym terminie.


KROK 3

Złożenie wniosku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Do wniosku należy dołączyć następującą dokumentację:


1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i kopię aktu nadania

stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, poświadczone przez dyrektora za

zgodność z oryginałem,


2) zaświadczenie dyrektora zawierające:


a) informację o wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub

rodzaju prowadzonych zajęć, w okresie, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7 ustawy, a

w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej – także w okresie, o którym

mowa w art. 9g ust. 8 ustawy, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół/placówek, w których

nauczyciel pracował,


b) w przypadku nauczyciela spełniającego warunek, o którym mowa w art. 9ca ust. 7 ustawy

– także informację o przyczynie skrócenia okresu pracy w szkole/placówce,


3) kopię karty oceny pracy zawierającą ocenę, o której mowa w art. 9b ust. 1a pkt 3 ustawy,

poświadczoną przez dyrektora za zgodność z oryginałem,


4) opis i analizę sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 1, wraz ze wskazaniem

w szczególności uzyskanych efektów, podpisane przez nauczyciela czytelnym podpisem

(dokument obejmuje nie więcej niż 4 strony w formacie A4).

Przykładowy wniosek znajdziesz  TUTAJ


KROK 4
Komisję kwalifikacyjną powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny który nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela dyplomowanego . W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli
placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o
których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy – Prawo
oświatowe – przedstawiciel kuratora oświaty, jako jej przewodniczący, a w przypadku, gdy o
awans ubiega się dyrektor – także przedstawiciel organu prowadzącego,

2) dyrektor, z wyjątkiem przypadku, gdy o awans ubiega się dyrektor,

3) dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania.

Na wniosek nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego  w skład komisji kwalifikacyjnej (niezależnie o rodzaju organu powołującego komisję) wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Komisja kwalifikacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela oraz opisem i analizą sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 7 ust. 1 r.u.s.a.z., a także przeprowadza rozmowę z nauczycielem, podczas której nauczyciel: 

1)dokonuje prezentacji dorobku zawodowego, 

Przykładowe prezentacje znajdziesz  TUTAJ

2) odpowiada na pytania członków komisji kwalifikacyjnej dotyczące zrealizowanych zadań lub podjętych działań na rzecz oświaty oraz ich efektów w zakresie wymagań, o których mowa w § 7 ust. 1 r.u.s.a.z.

Przykładowe problemy i pytania, które mogą pojawić się na egzaminie znajdują się TUTAJ.

W trakcie rozmowy nauczyciel powinien mieć dostęp do aktów prawnych oraz możliwość dokonania prezentacji dorobku zawodowego.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia danego roku.


Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 grudnia danego roku. 

Najważniejsze informacje dotyczące awansu zawodowego na nowych zasadach wraz z przykładowymi dokumentami do edycji oraz przykładowymi pytaniami problemami do rozwiązania  znajdziesz w teczce

AWANS ZAWODOWY W PRAKTYCE możesz ją zakupić TUTAJ


Najważniejsze informacje dotyczące awansu zawodowego na starych zasadach wraz z przykładowymi dokumentami do edycji oraz przykładowymi pytaniami i problemami do rozwiązania znajdziesz w teczce

AWANS ZAWODOWY W PRAKTYCE możesz ją zakupić TUTAJ

SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ
Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ


Polecamy także nasze karty pracy, które możesz zakupić TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz