SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

czwartek, 13 lipca 2023

Praktyczne wskazówki na temat opisu i analizy wraz z przykładowymi efektami
Nauczyciel mianowany po zakończeniu stażu składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. W sprawozdaniu uwzględnia spełnienie następujących wymagań:

 • umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych     i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
 • poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
 • realizację co najmniej dwóch z następujących zadań:

a)  opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

b)  wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

c)  uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,

d)  opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Wzorcowe sprawozdanie na stopień nauczyciela dyplomowanego znajdziesz TUTAJ.

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o zatrudnieniu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia sprawozdania z jego realizacji oraz – opcjonalnie – przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • kopię oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;
 • kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem (jeżeli nauczyciel realizował zadanie: uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym),
 • kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Należy pamiętać, że nauczyciel mianowany może uwzględnić zadania, które realizował w trakcie stażu jak i przez jego rozpoczęciem


Należy je szczegółowo opisać i przeanalizować, wskazując efekty dla nauczyciela i szkoły. Opis i analiza realizacji wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego (na stopień nauczyciela dyplomowanego) powinien zawierać wstęp i rozwinięcie odnoszące się do każdego z ww. wymagań (w formie opisowej) wraz ze wskazaniem efektów.


Przy tworzeniu opisu i analizy  należy:

 • opisać działania, które podejmował nauczyciel w celu spełnienia konkretnego wymagania, takie jak stosowanie innowacyjnych metod nauczania, tworzenie zróżnicowanych materiałów dydaktycznych czy korzystanie z technologii informacyjno-kominukacyjnych,
 • dokonać analizy osiągnięć, warto skoncentrować się na roli, jaką nauczyciel odgrywa w poszczególnych aktywnościach, w jaki sposób nauczyciel wpływa na proces nauczania i uczenia się uczniów, jakie umiejętności, wiedzę i kompetencje wykorzystuje oraz jakie strategie i metody stosuje.Należy odwołać się do konkretnych lekcji, projektów, inicjatyw czy osiągnięć uczniów,

 • wskazać efekty - powinny być one sformułowane w sposób konkretny i precyzyjny, aby jednoznacznie określić, czego dotyczą. Należy unikać ogólników, skupiając się na konkretnych umiejętnościach, wiedzy lub działaniach, które nauczyciel wykonał.

Przykładowe efekty:

Wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się


 • poprzez udział w szkoleniach, poszerzenie  wiedzy w zakresie aktywizujących metod nauczania,  co pozwoliło na wprowadzenie innowacyjnego podejścia do pracy z uczniami,
 • dzięki aktywizującym metodom pracy, prowadzenie bardziej zróżnicowanych i atrakcyjnych lekcji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów,
 • dzięki metodom aktywizującym, takim jak praca w grupach czy metoda projektu, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy i rozwiązywania problemów,
 • stosowanie metod aktywizujących pozwoliło uczniom na samodzielnie odkrywanie i przyswajanie wiedzy, co wpłynęło na pełne zrozumienie treści i lepsze zapamiętywanie informacji.


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.


 • przeprowadzone  warsztaty dla innych nauczycieli,  wspomagły ich rozwój zawodowy i wyposażyły w umiejetność pracy metodą projektu,
 • dzięki współpracy nauczycieli, szkoła zyskała wizerunek jako miejsce, w którym nauczyciele rozwijają się i wspierają nawzajem,
 • przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, pokazało wykorzystanie autorskich pomocy dydaktycznych i interaktywnych materiałów.  Po skończonych lekcjach analizowano  działania i przygotowywano rekomendacje do dalszej pracy.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,wychowawczych lub opiekuńczych

 • nawiązanie współpracy z rodzicami, społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi                 i firmami,  wzbogaciło doświadczenia uczniów poprzez wspólne projekty, warsztaty, staże                  i wykłady, 
 • udział uczniów w uroczystościach szkolnych stworzył okazję do zaznaczenia i celebracji tożsamości szkoły, czego efektem jest rozwijanie u uczniów poczucia przynależności i dumy,
 • planowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie uroczystości szkolnych zzangażowało uczniów i nauczycieli w proces organizacyjny, co rozwinęło u ich umiejętności pracy zespołowej, zarządzania czasem, planowania i koordynacji działań.

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


 • wdrażanie programu lub innowacji podniosło kompetencje nauczyciela, co przyczyniło się do rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, oraz innowacyjności,
 • wdrożenie programu koncentrowało się na rozwijaniu umiejętności kluczowych, takich jak kreatywność, myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, komunikacja, współpraca czy umiejętność pracy w zespole,
 • dzięki innowacji nauczyciel indywidualizował  prace uczniów, uwzględniając ich różnice w umiejętnościach, zainteresowaniach i sposobach uczenia się.

Nie trać czasu! Skorzystaj z przykładowego  opisu i analizy sposobu realizacji jednego z wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. Znajdziesz je TUTAJ
Na naszej platformie znajdziecie Państwo przykładową opinię oraz niezbędną dla opiekuna stażu dokumentację, która ułatwi monitorowanie przebiegu stażu i realizację wymagań egzaminacyjnych.


 • Karta monitoringu i planowania współpracy opiekuna staży z nauczycielem odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż na mianowanie.
 • Opinia opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego o stopień nauczyciela mianowanego.


Materiały dla opiekuna stażu kupisz TUTAJPrzygotowujesz się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego lub do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego?
Polecamy także nasze kompleksowe teczki


🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJOferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ


Polecamy także nasze karty pracy, które możesz zakupić TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ


Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJ


SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJPodstawa prawna


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz