SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

czwartek, 11 kwietnia 2024

Jak napisać sprawozdanie? Mianowanie i dyplomowanie


Staż jest nieodłączną częścią procesu awansu zawodowego, a jego dokumentacja ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wyższego stopnia awansu. Jakie zatem podjąć kroki, aby napisać sprawozdanie ze stażu w sposób skuteczny i kompleksowy. Oto kilka wskazówek.Kto pisze sprawozdanie?


Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.


Nauczyciel, który przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczął staż na stopień nauczyciela dyplomowanego i do tego dnia nie uzyskał tego stopnia awansu zawodowego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyska na starych zasadach.


Kiedy składamy sprawozdanie?


Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu. Jeżeli zatem nauczyciel kończy staż 31 maja, to na złożenie ma czas do 7 czerwca.

Co robi opiekun stażu?

Opiekun stażu ma obowiązek przedstawić dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w ciągu 7 dni od zakończenia tego stażu. W szczególności projekt ten powinien skupić się na ocenie zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz jego zaangażowaniu w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Na przykład, jeśli staż nauczyciela zakończył się 31 maja 2021 roku, to opiekun ma czas do 7 czerwca 2021 roku, aby przedstawić dyrektorowi projekt oceny.Forma sprawozdania


Przepisy prawa nie wskazują, jak napisać sprawozdanie, dlatego jego forma jest dowolna. Może być:

 • opisowa,
 • tabelaryczna.

Ważne, by nauczyciel w czytelny sposób zreferował realizację poszczególnych zadań oraz wskazał efekty tych działań. W sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego warto poszczególne działania przyporządkować określonym wymaganiom wymienionym  w rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 


My polecamy sprawozdanie w formie tabeli, naszym zdaniem jest ono klarowne, uporządkowane i umożliwia łatwą weryfikację zaplanowanych działań z ich realizacją.


Przykładowy układ sprawozdania w formia tabeli


Metryczka nauczyciela

 • Imię i nazwisko:
 • Miejsce pracy: 
 • Pełniona funkcja: nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Posiadane kwalifikacje: 
 • Data rozpoczęcia stażu: 
 • Data zakończenia stażu:  
 • Opiekun stażu: 
 • Czas trwania stażu: 
 • Podstawa prawna:

Ważne jest, aby sprawozdanie było czytelne i potwierdzało spełnienie powinności i wymagań  określonymi w Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Opracowałyśmy przykładowe pytania wraz z odpowiedziami, które pomogą w przygotowaniu do egzaminu. Pytania i problemy wraz z odpowiedziami znajdziesz TUTAJ, TUTAJ  i TUTAJ


Kompletną wiedzę wraz z materiałami do edycji na temat nowego i starego awansu zawodowego znajdziesz w naszych materiałach.


 Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:Na prośbę Państwa przygotowałyśmy teczkę do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. 
Co zawiera nasza teczka?

ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1.Specyfika i charakterystyka funkcjonowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 2.Organizacja pracy z uczniem z z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 3.Dostosowanie wymagań edukacyjnych. 4.WOPFU. 5.IPET. 6.Program zajęć rewalidacyjnych. 7.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 8.Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 9.Przykładowe aktywności i ćwiczenia do pracy z uczniem. 10.Karty pracy.
Ilość stron: 196. E-book w formacie PDF


KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz