SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 20 maja 2024

Egzamin na mianowanie- krok po kroku

 Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego jest kluczowym krokiem w rozwoju kariery nauczyciela 
w Polsce. Proces ten składa się z kilku etapów, które mają na celu ocenić kwalifikacje, umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe nauczyciela. Oto główne etapy egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego:

1. Przygotowanie dokumentacji
1.1. Wniosek
Nauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole (np. do Urzędu Gminy, Urzędy Miasta, Powiatu...).

1.2. Dokumenty
Do wniosku należy dołączyć dokumenty takie jak:
 • Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 • Potwierdzoną kopię sprawozdania.
 • Kopię oceny dorobku zawodowego.
Wszystkie kopie muszą być podpisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem.

2. Egzamin przed komisją egzaminacyjną
1.1. Skład komisji

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 
 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór, 
 • dyrektor szkoły, 
 • 2 ekspertów z listy ekspertów MEN, 
 • na prośbę nauczyciela przedstawiciel związków zawodowych.
2.2. Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z następujących części: 
 • prezentacji dorobku zawodowego
 • rozwiązanie problemu w oparciu o przepisy prawa
 • wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych
 • odpowiedzi na pytania członków komisji
2.3. Prezentacja dorobku zawodowego

Nauczyciel przedstawia swoje osiągnięcia i działania podejmowane w okresie stażu. Prezentacja może obejmować różnorodne formy, takie jak prezentacje multimedialne, portfolio czy prezentacja ustna.
Podczas prezentacji dorobku nauczyciel odnosi się do realizacji 8 wymagań.

2.4 Rozwiązanie problemu.

Komisja zadaje nauczycielowi hipotetyczny problem, który może mieć miejsce podczas wykonywanej pracy w przedszkolu lub szkole. 
Nauczyciel prezentuje sposób jego rozwiązania, przy tym wskazując przepis, podstawę prawną, na której oparł swoją wypowiedź.

2.5 Wykonanie zadania z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.

Nauczyciel wykonuje zadanie zaproponowane przez komisję. Posługuje się przy tym dostępnym podczas komisji sprzętem. 

2.6 Odpowiedzi na pytania członków komisji.

Nauczyciel odpowiada na pytania, które kolejno mogą zadawać członkowie komisji lub osoba wyznaczona przez przewodniczącego. Wcześniej, po otrzymaniu od członków komisji, zapisuje je w protokole.
Po odpowiedzi na pytania, opuszcza komisję.

3. Decyzja komisji egzaminacyjnej, ocena i przyznanie punktacji.

3.1 Punktacja.

Członkowie komisji przyznają punktację, od 0-10 pkt. Po odrzuceniu skrajnych, najniższej i najwyżej, oblicza się średnią. Aby nauczyciel zdał egzamin musi otrzymać średnią co najmniej 7 pkt. 

3.2. Decyzja komisji.

Komisja wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 
Decyzja 
jest przekazywana nauczycielowi po zaproszeniu go ponownie do sali, w której odbywał się egzamin, następnie na piśmie w formie zaświadczenia.

W przypadku pozytywnej decyzji nauczyciel otrzymuje w wyznaczonym terminie akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Jest to formalny dokument potwierdzający awans zawodowy.
Polecamy komplet naszych materiałów. teczki i opracowania praz przykładowe wzory 
dokumentów, które ułatwią Państwu przygotowanie się do egzaminu lub rozmowy

Posiadamy teczki dla nauczycieli realizujących awans na starych, ale także 
nowych zasadach.

Materiały znajdują się TUTAJ

Szczególnie polecamy przykładowe pytania i przykłady problemów do rozwiązania 
w oparciu o przepisy prawa. 
Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
POLECAMY TAKŻE SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH 
W ZAKRESIE AWANSU ZAWODOWEGOBrak komentarzy:

Prześlij komentarz