SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

piątek, 5 lipca 2024

Perfekcyjna prezentacja na stopień nauczyciela dyplomowanego


Od wielu lat aktywnie uczestniczymy w rozmowach kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego, dlatego c
hciałybyśmy podzielić się  praktycznymi wskazówkami, które pomogą skutecznie przygotować prezentację dorobku zawodowego i osiągnąć sukces.

Oto kilka z nich:

Jasna i przejrzysta struktura: aby prezentacja była łatwa w odbiorze, należy zaplanować jej strukturę. Dzięki temu odbiorcy będą w stanie skoncentrować się na istotnych informacjach.

Używanie języka profesjonalisty: podczas prezentacji ważne jest, aby używać profesjonalnego języka. Należy unikać zbyt formalnego i zbyt potocznego stylu, wyrażać się klarownie i precyzyjnie, używając terminologii związanej z edukacją.

Kontrola czasu: należy skupić się na najważniejszych działaniach i omówić tylko istotne informacje. Warto  skrupulatnie przygotować się, aby mieć pełną kontrolę nad czasem i uniknąć przekroczenia wyznaczonego limitu.

W prezentacji multimedialnej:

Unikanie zbędnych efektów - warto postawić na prostotę i czytelność,  unikać nadmiernych efektów wizualnych i animowanych grafik, skoncentrować się na merytorycznej treści prezentacji.

Ograniczenie ilości tekstu - wskazana jest zwięzła forma, używanie słów kluczowych i punktów zamiast długich zdań. Unikanie natłoku informacji i skupienie się na przekazywaniu istotnych treści, pamiętając, że prezentacja powinna wspierać wystąpienie nauczyciela.

Sprawdzenie pisowni - przed prezentacją dokładnie sprawdzamy pisownię i gramatykę w tekście na  swoich slajdach. Nie zapominamy również o interpunkcji. Staranność w tym zakresie pokaże profesjonalne podejście do przygotowania prezentacji.PT

KOLEJNOŚĆ

Przedstawienie się

Rozpoczynamy prezentację od krótkiego przedstawienia siebie, podając swoje imię, nazwisko i aktualne stanowisko w szkole. Następnie dzielimy się informacjami na temat swojego doświadczenia zawodowego, w tym przebiegu stażu oraz uzyskanych kwalifikacji. Można również wspomnieć o szkole, w której pracuje nauczyciel, jej profilu i wartościach.

Prezentacja spełnienia wymagań

Następnie przechodzimy do omówienia spełnienia poszczególnych wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2022 r  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Przedstawiamy przykłady ze swojej pracy, które potwierdzają spełnienie poszczególnych wymogów wraz z efektami.

Podsumowanie

Przedstawiamy krótki plan na przyszłość, w którym prezentujemy swoje cele. Warto pokazać, że jest się nauczycielem zaangażowanym w ciągłe doskonalenie warsztatu pracy, takim, który dąży do doskonałości.


SPOSÓB PREZENTACJI

Równomiernie rozłożone działania

Należy zadbać o równomierne rozłożenie działań, postarać się omówić różnorodne działania, które pokażą umiejętności i kompetencje nauczyciela. Dzięki temu będzie można  zaprezentować wszechstronność i zróżnicowane doświadczenia.

Krótkie hasła na slajdach - pozostałe informacje dopowiedziane przez nauczyciela

Stosujemy krótkie hasła na slajdach, które będą obrazować to, o czym mówi nauczyciel. Unikamy zbyt długich bloków tekstu, które mogą rozpraszać uwagę członków komisji. Uzupełniamy informacje zawarte na slajdach podczas swojego wystąpienia, dodając dodatkowe wyjaśnienia i kontekst.

Nie czytamy slajdów

Prezentacja powinna stanowić wsparcie dla wystąpienia nauczyciela, unikamy czytania tekstu ze slajdów. Zamiast tego, koncentrujemy się na nawiązaniu do treści, używając slajdów jako punktów odniesienia.

Pliki graficzne - zdjęcia, prace dzieci

Wstawiamy pliki graficzne, takie jak zdjęcia lub prace dzieci, które są związane z prezentowanymi działaniami. Obrazy mogą wzmocnić przekaz i wzbudzić zainteresowanie członków komisji. Dodajemy tylko pliki graficzne  wysokiej jakości. 

Pliki wideo

Jeśli posiadamy odpowiednie pliki wideo, które dokumentują prezentowane wydarzenia, można włączyć je do swojej prezentacji. Pamiętamy jednak, żeby nie nadużywać materiałów wideo i używać ich tylko wtedy, gdy są niezbędne.  Upewniamy się, że dźwięk i obraz są wyraźne, a czas trwania pliku jest odpowiednio dostosowany do czasu całej prezentacji.

Wspierający charakter prezentacji

Cała prezentacja powinna mieć charakter wspierający. Slajdy i multimedia powinny służyć jako narzędzia do wizualizacji i uzupełnienia informacji. Nie powinny odwracać uwagi odbiorców od wystąpienia, ale pomagać w przekazie treści.


FORMA PREZENTACJI

Wygłaszana z pamięci lub z wykorzystaniem własnych notatek

Możemy zdecydować się na wygłaszanie prezentacji z pamięci, jeśli czujemy się komfortowo w takiej formie i dobrze znamy treść, którą chcemy przekazać. Należy jednak pamiętać, aby nie czytać tekstu mechanicznie. Alternatywnie, można korzystać z własnych notatek, które będąi służyć jako wsparcie podczas prezentacji.

Wystąpienie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Prezentacja multimedialna może być skutecznym narzędziem do wizualizacji treści i uporządkowania informacji. Slajdy, grafiki, wykresy lub tabele zilustrują i uporządkują prezentowane treści. Używamy ich jako punktów odniesienia. Pamiętajmy, że prezentacja multimedialna powinna być tylko uzupełnieniem wystąpienia, a nie głównym źródłem informacji.

Na podstawie materiałów przygotowanych dla członków komisji - „portfolio"

Przygotowujemy portfolio, które będzie zawierało materiały, dokumenty i przykłady pracy nauczyciela. Może ono obejmować scenariusze lekcji, wyniki uczniów, projekty edukacyjne, dokumentację dotyczącą doskonalenia zawodowego i innych istotnych materiałów. W trakcie prezentacji można odwoływać się do konkretnych elementów z portfolio, aby udowodnić swoje kompetencje i spełnienie wymagań.


OPIS DZIAŁAŃ

Co zrobiłem?

 • W ramach swojej pracy jako nauczyciel dyplomowany podjąłem następujące działania…
W jakim celu?

Celem moich działań było np. 

 • zwiększenie zaangażowania uczniów poprzez wprowadzenie interaktywnych i atrakcyjnych form nauczania, metody aktywizujące, takie jak projekty, gry edukacyjne i debaty, miały na celu pobudzenie zainteresowania uczniów tematyką zajęć i zwiększenie ich aktywności na lekcjach,
 • rozwijanie umiejętności technologicznych uczniów poprzez wykorzystanie narzędzi takich jak GeoGebra, Microsoft Teams i Canva, mające na celu przygotowanie ich do sprawnego korzystania z nowoczesnych technologii.

W jaki sposób?

 • przygotowałam zestaw zadań z geometrii, które uczniowie rozwiązywali z wykorzystaniem GeoGebry,
 • organizowałam projekty edukacyjne takie jak:..., w których uczniowie współpracowali zdalnie za pomocą Microsoft Teams, tworząc wspólne dokumenty i prezentacje,
 • prowadziłam zajęcia, na których uczniowie tworzyli prezentacje, plakaty, infografiki, notatki wizualne i mapy myśli za pomocą Canvy, wprowadzając ich w świat projektowania graficznego,
 • tworzyłam interaktywne quizy i testy w Kahoot!, które uczniowie rozwiązują na swoich urządzeniach,
 • prowadziłam zajęcia metodą odwróconej kasy, która wymagała zbierania informacji z różnych źródeł internetowych.


Jakie korzyści moje działanie przyniosło społeczności szkolnej?


Moje działania przyniosły liczne efekty oto kilka z nich:


- efekty dla nauczyciela:

 • wykorzystanie interaktywnych ćwiczeń zwiększyło zainteresowanie i motywowało uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 • wprowadzenie różnorodnych metod aktywizujących sprawiło, że lekcje stały się bardziej dynamiczne i angażujące,
 • lepsza organizacja materiałów dydaktycznych i zadań dla uczniów, umożliwiająca łatwe śledzenie postępów uczniów i szybkie udzielanie informacji zwrotnych,
 • dostosowanie metod nauczania oraz materiałów dydaktycznych do indywidualnych potrzeb uczniów, zapewniając im różnorodne sposoby przyswajania wiedzy.

- efekty dla ucznia:

 • zwiększenie motywacji uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcjach - interaktywne i wizualnie atrakcyjne narzędzia, sprawiają, że nauka staje się bardziej interesująca i angażujaca,
 • korzystanie z nowoczesnych narzędzi cyfrowych rozwinęło ich umiejętności cyfrowe niezbędne w dzisiejszym świecie, takie jak tworzenie grafiki, prezentacji i korzystanie z aplikacji edukacyjnych,
 • metody aktywizujące pomagły uczniom lepiej zrozumieć i zapamiętać materiał z lekcji dzięki wykorzystaniu różnych stylów uczenia się,
 • udział w działaniach projektowych z wykorzystaniem aplikacji do pracy w ,,chmurze" przyczynił się do rozwijania umiejętność współpracy, komunikacji i zarządzania projektem, co było kluczowe w pracy zespołowej,
 • możliwość samodzielnego odkrywania i tworzenia treści edukacyjnych sprzyjała rozwijaniu ich kreatywności i umiejętności samodzielnej pracy.

- efekty dla szkoły:

 • nowoczesne podejście do nauczania i wykorzystanie nowych technologii zwróciło uwagę nowych uczniów i rodziców 
 • wykorzystanie różnorodnych metod nauczania wpłynęło na pozytywny wizerunek placówki edukacyjnej,
 • skuteczne metody pracy przyczyniły się do lepszych wyników nauczania.


Aby zrobić dobre wrażenie podczas prezentacji, warto zwrócić uwagę na kilka elementów, są to:


głos

 • dbaj o odpowiednią głośność, tak aby być dobrze słyszanym przez komisję,
 • mów z wyraźnie, unikając zbyt szybkiego lub zbyt wolnego tempa wypowiedzi,
 • zróżnicuj ton głosu, aby wyrazić emocje i dynamikę swojemu wystąpieniu,


postawa

 • zachowaj pewną postawę, będąc zdecydowanym i pewnym siebie, stań prosto, utrzymuj kontakt wzrokowy z członkami komisji,


gestykulacja

 • wykorzystuj umiarkowaną i naturalną gestykulację, która będzie wspierała i ilustrowała twoje słowa,
 • unikaj nadmiernych i niezrozumiałych gestów, które mogą odwrócić uwagę komisji,


kontakt wzrokowy

 • utrzymuj kontakt wzrokowy, angażując słuchaczy,
 • unikaj skupiania się tylko na jednej osobie lub czytania ze slajdów bez kontaktu wzrokowego z członkami komisji.

ćwiczenia przed prezentacją

 • ćwicz swoją prezentację przed rodziną, przyjaciółmi lub kolegami z pracy, aby uzyskać feedback i poprawić ewentualne niedociągnięcia.
NARZĘDZIA

EMAZE, GENIALLY
 • narzędzie w chmurze, bez konieczności pobierania
 • oryginalna
 • świetna przy prezentacji na żywo
 • nowoczesna grafika
 • duża interaktywność
 • duży wybór szablonów, w tym 3D
https://www.emaze.com/ https://app.genial.ly/dashboard

CANVA
 • oryginalna
 • intuicyjna
 • świetna przy prezentacji na żywo
 • baza grafik, filmów, kształtów
 • duży wybór bezpłatnych szablonów
https://www.canva.com/


Pamiętaj, że dobre wrażenie nie polega tylko na technicznych aspektach wystąpienia, ale również na autentyczności, pasji i zaangażowaniu, które przekazujesz publiczności. Bądź przygotowany, pewny siebie i otwarty, a z pewnością zrobisz dobre wrażenie.


SZABLONY PREZENTACJI ZNAJDZIESZ W NASZEJ PUBLIKACJI DOSTĘPNEJ

Opracowałyśmy przykładowe pytania wraz z odpowiedziami, które pomogą w przygotowaniu do egzaminu.

Jeżeli chciałbyś usystematyzować wiedzę na temat metod aktywizujacych skorzystaj z naszej publikacjiInformacje na temat innowacji pedagogicznej dsotepne sa TUTAJ


Kompletną wiedzę wraz z materiałami do edycji na temat nowego i starego awansu zawodowego znajdziesz w naszych materiałach.Na prośbę Państwa przygotowałyśmy teczkę do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. 
Co zawiera nasza teczka?

ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1.Specyfika i charakterystyka funkcjonowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 2.Organizacja pracy z uczniem z z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 3.Dostosowanie wymagań edukacyjnych. 4.WOPFU. 5.IPET. 6.Program zajęć rewalidacyjnych. 7.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 8.Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 9.Przykładowe aktywności i ćwiczenia do pracy z uczniem. 10.Karty pracy.
Ilość stron: 196. E-book w formacie PDF


KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz