SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

środa, 15 lipca 2015

Projekt „Giełda pomysłów”, ma charakter interdyscyplinarny, ale przede wszystkim dotyczy praktycznego działania młodzieży,  a jego nadrzędnym celem jest usprawnianie manualne oraz wdrażanie do kreatywnego twórczego działania i myślenia w życiu codziennym. Sprawność manualna rozwijana jest w trakcie wykonywania codziennych czynności oraz działalności plastyczno– konstrukcyjnej. Wszelkie działania wymagające precyzyjnych ruchów dłoni doskonalą sprawność manualną, która ma wpływ na sprawność grafomotoryczną, a w rezultacie na powodzenie szkolne w zakresie opanowania trudnej sztuki pisania, rysowania i wykonywania precyzyjnych czynności.Ważne jest organizowanie twórczości manualnej w formie zadaniowej, np. wyklejanie palcami, szycie, wiązanie, wycinanie, segregowanie drobnych przedmiotów (koralików, guzików), ugniatanie piłeczek gumowych, formowanie z gazety jak najmniejszych kulek, zbieranie i segregowanie nasion roślin (fasoli, słonecznika, kukurydzy), tworzenie za pomocą pęsety kompozycji z nasion na tackach wyklejonych wcześniej plasteliną, układanie ze sznurka lub drucików kreatywnych różnych kształtów, np. figur geometrycznych, kwiatów. Wykonywanie przez uczniów wszelkiego rodzaju prac plastyczno– technicznych rozwija sprawność manualną, a także wyobraźnię, poczucie estetyki, wywołuje radość z uzyskanego efektu.

Nauczyciel będzie zachęcać młodzież do podejmowania różnorodnej działalności plastycznej, dostarczając odpowiednie materiały i podsuwając ciekawe sposoby ich wykorzystania. Dlatego celem tego projektu jest tworzenie przez uczniów tej klasy, pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas zajęć świetlicowych, zajęć rewalidacyjnych, matematycznych i innych. Oprócz aspektu terapeutycznego, doskonalącego precyzyjność i motorykę małą, doskonalenia praksji, widoczny jest aspekt społeczny i wychowawczy.
Uczniowie staną się wykonawcami przedmiotów użytecznych, które wykorzystywać mogę ich młodsi koledzy. Dzięki temu poczują się sprawcami, pomocnikami i uwierzą we własne możliwości. Da im to również poczucie własnej wartości, wiarę w to, że mogą być potrzebni, pomocni i ich umiejętności budzą szacunek i podziw innych uczniów. Wykonane pomoce dydaktyczne, krążki sensoryczne i książeczki manipulacyjne zostaną zaprezentowane na forum szkoły podczas wystawy prac i podsumowania projektu.

  Cele projektu:
 •  Doskonalenie umiejętności manualnych.
 •  Rozwijanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej i artystycznej.
 •  Dostarczenie uczniom okazji do wspólnej terapii i integracji oraz współpracy w grupie.
 • Stworzenie uczniom możliwości do wykazania się swoimi umiejętnościami, zdolnościami.
 •  Kształtowanie umiejętności organizacji pracy, kalkulowania kosztów i strat.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych.
 • Opanowanie wybranych umiejętności i wiadomości potrzebnych do wykonania poszczególnych zadań.
 • Doskonalenie umiejętności informacyjno- technologicznych w zakresie nagrywanie filmików instruktażowych. 
 •  Doświadczenie przez uczniów własnej sprawczości poprzez efekt wykonania   przedmiotów dekoracyjnych.

Sposoby realizowania projektu:
 • W procesie kształcenia należy zastosować przede wszystkim metody poszukujące i praktyczne, wyzwalające inwencję twórczą uczniów. Odkrywając samodzielnie istotne właściwości podmiotów czy sytuacji, uczniowie pogłębiają swoją wiedzę o otaczającej je rzeczywistości
  a przez to poznają właściwości różnorodnych materiałów i sposobów ich wykorzystania oraz uczą się korzystać z narzędzi w prawidłowy i bezpieczny sposób. Nabywają umiejętności planowania pracy natomiast doskonaląc umiejętności matematyczne nabywają zdolności kalkulowania kosztów, a w tym zysków i strat. Kształtują odpowiednią postawę wobec pracy własnej jak i kolegów.
 • Uczniowie wykonywać będą pomoce dydaktyczne z drewna, papieru, masy plastycznej
  i różnych dzianin,  na lekcjach funkcjonowania osobistego raz przysposobienia do pracy. Nauczą się obsługi maszyny do szycia i doskonalić będą sprawne posługiwanie się igłą 
  i przedmiotami krawieckimi. 

Pojekt  zakłada realizację celów poprzez organizowanie :
 • praktycznych działań podczas lekcji,
 •  lekcji teoretycznych z zakresu planowania pracy i analiz matematycznych,
 •  pracę z komputerem, w zakresie poszukiwania informacji  i ciekawych pomysłów
 • na ręcznie wykonanie książeczek manipulacyjnych, krążków sensorycznych.
 • wystawę w świetlicy szkolnej wykonanych prac.
 • Nagranie filmików instruktażowych, pokazujących sposoby wykorzystywania przygotowanych pomocy dydaktycznych.


Przewidywane efekty pracy:
 • Usprawnianie manualne uczniów.
 • Uczniowie będą autorami prac użytecznych i wykorzystywanych podczas zajęć świetlicowych, zajęć rewalidacyjnych i innych.
 • Uczniowie zdobędą umiejętność planowania i organizowania pracy.
 • Uczniowie staną się sprawcami, wzrośnie ich samoocena i poczucie własnej wartośc
 • Staną się świadomymi pracownikami i będą okazywać szacunek wobec pracy własnej jak i innych osób.
 • Zdobędą umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne i sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym.
 • Uczniowie będą dbać o wygląd i estetykę najbliższego otoczenia.


Ewaluacja:

Proces ewaluacji i monitoringu winien być stały, prowadzony na bieżąco podczas realizacji projektu, tak by w razie problemów i negatywnych wniosków z tego procesu, wprowadzić w projekcie zmiany.
Realizacja projektu będzie systematycznie monitorowana poprzez:
 • obserwację i rozmowy z uczestnikami projektu, 
 • analizę wytworów uczniów, 
 •  bieżące analizowanie kosztów i szacowanie zysków i strat, 
 • wymianę doświadczeń pomiędzy realizatorami projektu, 
 •  opinie uczniów uczestniczących w wystawach szkolnych. 
 •  opinie nauczycieli i uczniów korzystających z pomocy dydaktycznych


1 komentarz: