SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 11 grudnia 2022

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania UczniaWielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia opracowuje co najmniej dwa razy w roku szkolnym zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z danym uczniem.

Dokonując WOPFU zespół uwzględnia w szczególności:

  • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
  • zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli wspomagających, specjalistów lub pomocy nauczyciela, w zależności od potrzeb;
  • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych bądź trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające to funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkolnym;
  • w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia w grupie liczącej do 5 uczniów określa także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia   realizowane wspólnie z klasą oraz efekty działań podejmowanych w celu przezwyciężenia tych trudności.
Dokonując WOPFU zespół uwzględnia również ocenę efektywności realizowanego IPET-u.
W pracach zespołu mają prawo uczestniczyć rodzice lub pełnoletni uczeń. O terminie każdego spotkania powiadamia ich dyrektor w sposób przyjęty w danej szkole.

W razie potrzeby WOPFU dokonuje się we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia- z innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka.

Kopia oceny poziomu funkcjonowania ucznia przekazywana jest przez szkołę rodzicom lub pełnoletniemu uczniowi.

Przykładowe WOPFU znajdują się w Teczce pedagoga specjalnego. Cześć 4.

Znajdziesz ją TUTAJ

Znajdziesz tam również:
  • Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
  • Ewaluację IPET.
  • Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych.
  • Przykładową ocenę opisową.
  • Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.

Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego omówimy:

1. Sprawozdanie pedagoga specjalnego.
2. Analizę efektywności w ramach IPET i WOPFU.
3. Ewaluację zakresu i sposobu dostosowań.
4. Sprawozdanie z efektywności prowadzonych zajęć w ramach PPP.
5. Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych.
6. Ewaluację pracy nauczyciela.
7. WOPFU.

Na webinar zapisz się TUTAJ

Proponujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych na temat pracy z uczniem ze SPE oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Szkolenia zamówisz TUTAJ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz