SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

czwartek, 16 maja 2024

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE- SPRAWOZDANIE I PODSUMOWANIE PRACY
Nauczyciel współorganizujący kształcenie jest bardzo ważnym ogniwem systemu oświaty. Jego zadania częściowo regulowane są odgórnie na poziomie rozporządzenia ministerialnego, inne określa dyrektor danej placówki.


Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie – integracyjne w oddziale integracyjnym, specjalne w oddziale ogólnodostępnym – jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.W tym rozporządzeniu przeczytamy o zadaniach nauczycieli współorganizujących. Nie ma w nim informacji o konieczności konstruowania sprawozdania. O tym decydują zapisy w Statucie szkoły oraz sam dyrektor, który decyduje o sposobach dokumentowania pracy nauczycieli, specjalistów i pracowników w swojej szkole.


W żadnym akcie prawnym nie przeczytamy i nie dowiemy się z niego, jak powinna wyglądać dokumentacja prowadzona przez nauczyciela współorganizującego kształcenie. W rozporządzeniu jest tylko mowa o współtworzeniu dokumentów dotyczących kształcenia specjalnego, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.


Wiemy jednak, że w większości przedszkoli i szkół nauczyciele współorganizujący piszą sprawozdania, dlatego podpowiadamy jak można je napisać.


Jak napisać sprawozdanie nauczyciela współorganizującego? Nie ma wytycznych w aktach pranych, które określają jego formę, dlatego warto odnieść się w sprawozdaniu do realizacji zadań i obowiązków, które z kolei wynikają z rozporządzenia. Warto określić podjęte działania i aktywności i określić uzyskane efekty. 

Ważnym elementem każdego sprawozdania i oceny efektywności podejmowanych działań są wyciągnięte wnioski ze swojej pracy i rekomendacje, które pozwalają zaplanować pracę w przyszłości.


Zadania nauczyciela współorganizującego:

1. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w IPET: 

np.:

 • diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów, również w trakcie bieżącej pracy z uczniem
 • pomoc w zaplanowaniu dostosowań
 • wsparcie w procesie indywidualizacji działań
 • wspieranie w ramach zajęć terapeutycznych
 • współpraca z rodzicami
 • aktualizacja IPET dla uczniów, którzy mają już IPET
 • ustalenie i przestrzeganie wspólnie z nauczycielem prowadzącym schematu pracy i stałości działań edukacyjnych

2. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

np.:

 • trening zastępowania agresji
 • ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające
 • przekierowywanie uwagi na inne działania
 • wspieranie np. w zakresie planów aktywności, instrukcji
 • włączanie uczniów do grupy rówieśniczej
 • wsparcie przy  realizacji projektów
 • inicjowanie sytuacji społecznie pożądanych np. w czasie przerw
 • wsparcie w ramach wycieczek
 • wsparcie rodziców i współpraca w zakresie określania strategii w razie ataku agresji i występowania zachowań niepożądanych

3. Uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych oraz zintegrowanych działaniach prowadzonych przez innych nauczycieli, specjalistów i wychowawców, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

np.:

 • kierowanie uwagą dziecka
 • pomoc w koncentracji
 • przekierowywanie uwagi na inne działania
 • sprawdzanie czy dziecko ma napisane i wykonane zadanie
 • pomoc w organizacji miejsca pracy
 • pomoc w czynnościach manualnych
 • pomoc na poszczególnych przedmiotach:

> pomoc w rozumieniu poleceń

>pomoc  w notowaniu istotnych informacji

> wsparcie w zakresie tworzenia notatek

> wsparcie w zakresie rozwiązywania zadań

> pomoc w zakresie czynności praktycznych

> wsparcie w treningu czystości i samoobsłudze

> informowanie o rozpoczęciu i zakończeniu danego działania w czasie lekcji

> parafrazowanie wypowiedzi nauczyciela prowadzącego na skierowane bezpośrednio do ucznia 

>wyjaśnianie metafor, przenośni, niezrozumiałych dla dziecka sformułowań, w tym żartów

>kontrolowanie i w razie potrzeby uzupełnianie notatek sporządzanych przez ucznia

 • sprawowanie opieki nad uczniem w momencie wzburzenia, zdenerwowanie (wyjście na korytarz)
 • udzielanie bieżącej pomocy uczniom zgłaszającym taką potrzebę

4. Udzielanie pomocy nauczycielom, specjalistom i wychowawcom w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

np.:

 • wsparcie w wyborze wiodącej metody
 • dzielenie się wiedzą na temat skutecznych metod
 • pomoc w doborze form pracy
 • wsparcie w realizacji wybranych form pracy

5. Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

np.:

 • motywowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych.
 • wspólne określenie z nauczycielami obszarów, które  poddawane są terapii i oddziaływaniom podczas zajęć rewalidacyjnych.
 • współpraca z nauczycielami w zakresie realizowanych zajęć rewalidacyjnych.
 • prowadzenie zajęć w ramach PPP.

Na naszej platformie znajduje się przykładowe sprawozdanie nauczyciela współorganizującego.

Zachęcamy do jego zakupu.
ZAKUPISZ TUTAJProwadzimy także kompleksowe szkolenia w zakresie oceniania i dostosowań wymagań edukacyjnych. 


Polecamy naszą nowość
KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.

Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz