SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

środa, 24 maja 2023

Ocena efektywności - praktyczne wskazówki

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest istotnym elementem pracy specjalistów zajmujących się wsparciem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ma ona na celu ocenę skuteczności i efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz identyfikację obszarów, nad  którymi nadal należy pracować. 

Każdy nauczyciele, wychowawca grup wychowawczych i specjalista udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi ma obowiązek ocenić efektywność udzielonej pomocy i sformułować wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

Przepisy nie określają jak często powinna być dokonywana taka ocena. Biorąc jednak pod uwagę, konieczność monitorowania postępów ucznia, organizowanie wsparcia i reagowanie na bieżące potrzeby ucznia, warto, by ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sformułowane na jej podstawie wnioski do dalszej pracy
odbywały się dwa razy w roku:
  • po pierwszym półroczu
  • na koniec roku szkolnego. 
Przygotowując taką ocenę, należy wziąć pod uwagę:
  • rodzaj podejmowanych działań w odniesieniu do potrzeb dziecka,
  • skuteczność udzielanego wsparcia,
  • skuteczność określonych form i metod pracy. 
Analiza wyników i sformułowane wnioski do dalszej pracy z uczniem mogą dotyczyć: 
  • decyzji o zakończeniu udzielania pomocy w danej formie,
  • wskazania nowych form wsparcia,
  • modyfikacji IPET dla dziecka posiadającego orzeczenie, 
  • zastosowania nowych metod pracy z dzieckiem,
  • zasad współpracy nauczycieli i specjalistów. 
Wnioski 
Sformułowane wnioski powinny służyć poprawie jakości i skuteczności działań podejmowanych przez terapeutów. W trakcie dokonywania oceny efektywności należy zastanowić się, jakiego rodzaju dostosowań i wsparcia dziecko będzie potrzebowało w kolejnym roku edukacji. 

Dokumentacja zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
Przepisy nakładają obowiązek wpisywania do dziennika innych zajęć w tym do dziennika zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z  uczniem. 
Brak jednak wskazań, jak często należy to robić. Naszym zdaniem zasadne jest, by taką ocenę wraz z wnioskami do dalszej pracy dokonać co najmniej 2 razy w roku. W odniesieniu do uczniów 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego takie działania powinny być przeprowadzane również co najmniej 2 razy w roku szkolnym w związku z obowiązkiem dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat formułowania oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej weź udział w w bezpłatnym szkoleniu. 
Oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych znajdziesz w materiałach dostępnych  na stronie


Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ


Polecamy także nasze karty pracy, które możesz zakupić TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz