SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 11 czerwca 2023

Zadania zespołu i dokumentacja ucznia na koniec roku szkolnego


Koniec roku szkolnego to czas, który dla nauczycieli jest szczególnie intensywny. Oprócz podsumowania podejmowanych działań i oceniania uczniów, istnieje również wiele innych zadań do wykonania. Jednym z istotnych aspektów pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty jest przygotowanie dokumentów dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 
W tym poście przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące kolejności działań, które mogą pomóc nauczycielom w sprawnym i efektywnym przygotowaniu tych dokumentów.

Podsumowaniem pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zajmuje się zespół nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzili zajęcia z nim. Jakie działania podejmuje zespół? Obrazuje je dołączona do posta infografika. 


Ocena efektywności IPET-u


Oceny efektywności Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) dokonuje się co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego. Podsumowuje się efektywność podejmowanych działań w zakresie osiągnięć i trudności w funkcjonowaniu ucznia oraz skuteczność podejmowanych w ramach iPET-u działań. Podsumowanie to należy uwzględnić tworząc wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia.


Przykładowa ocena efektywności IPET-u dostępna jest TUTAJ


WOPFU


Dokonując WOPFU, zespół uwzględnia również ocenę efektywności realizowanego IPET-u. WOPFU zawiera następujące informacje:

  • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje,  zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 
  • zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli wspomagających, specjalistów lub pomocy nauczyciela, w zależności od potrzeb; 
  • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych bądź trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające to funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkolnym; 
  • w przypadku ucznia niepełnosprawnego realizującego wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do pięciu uczniów, WOPFU określa także napotykane trudności w zakresie włączenia dziecka w zajęcia realizowane wspólnie z klasą oraz efekty działań podejmowanych w celu przezwyciężenia tych trudności
Przykładowe, wzorcowe WOPFU dostępne jest TUTAJ                                                                                          


Ocena efektywności PPP

Zespół formułuje ogólne wnioski dotyczących skuteczności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ocenia,  na ile praca wszystkich jego członków wpłynęła na zaspokojenie indywidualnych potrzeb ucznia. 

Przykładowe, wzorcowe oceny efektywności zajęć prowadzonych w ramach PPP dostępne są TUTAJ    


Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych

Każdy nauczyciel i specjalista realizujący 
z uczniem zajęcia rewalidacyjne zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ich efektywności,  dokonuje się 
ją w ramach wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Przepisy nie określają jak często powinna być dokonywana ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych. Należy pamiętać, że ocena ta jest częścią WOPFU, tym samym  powinna być dokonywana co najmniej dwa razy w roku szkolnym.


Modyfikacja IPET

Uwzględnia zakres zmian w funkcjonowaniu ucznia. Zmiany dokonywane w IPET mogą 

dotyczyć jedynie tych obszarów, działań, i form wsparcia,  które ulegają zmianie. 

Modyfikację IPET przeprowadza się na podstawie zebranych informacji z:

a) Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia,

b) wywiadu z rodzicami ucznia,

c) obserwacji nauczycieli i specjalistów, 

d) inne np. zmiana dostosowań, ramowych planów nauczania itp.


Wszystkie dokumenty podsumowujące pracę z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego) znajdziesz w naszej teczce nr 4 - Sprawozdania. 

Teczka dostępna jest tutaj


Na naszej platformie znajduje się przykładowe sprawozdanie nauczyciela współorganizującego.

Zachęcamy do jego zakupu.

ZAKUPISZ TUTAJ
🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego. Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:


Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJ


SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ
Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz