SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 10 lipca 2023

DZIENNIK PEDAGOGA SPECJALNEGO


Pedagog specjalny, podobnie jak pozostali specjaliści, prowadzi swój dziennik zgodnie z § 18 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista prowadzi dziennik, do którego wpisuje: 

  • tygodniowy rozkład swoich zajęć,
  • zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami    i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań
  • imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy,       w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 
Swoje działania pedagog specjalny powinien dokumentować w dzienniku swoich zajęć i czynności lub w dziennikach prowadzonych zajęć indywidualnych lub grupowych, odpowiednio do zakresu realizowanych zadań. 
Natomiast pozostała dokumentacja, w tym arkusze obserwacji, powinna być gromadzona w indywidualnej teczce ucznia.

Przykładowe zapisy w dzienniku pedagoga specjalnego:
  • Skonsultowałem się z psychologiem szkolnym w sprawie ucznia, który wykazuje trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Omówiliśmy strategie i ćwiczenia, które mogą pomóc w rozwijaniu jego umiejętności społecznych. Postanowiliśmy zorganizować dodatkowe zajęcia dla ucznia, aby zapewnić mu większe wsparcie.
  • Spotkałem się z nauczycielką panią Kowalską, aby omówić postępy ucznia ... w czytaniu. Porozmawialiśmy o jego trudnościach i sukcesach. Postanowiliśmy, że będziemy monitorować jego postępy podczas lekcji i dodatkowych zajęć.
  • Zorganizowałem warsztaty dla rodziców uczniów z trudnościami w nauce. Omówiłem techniki i strategie, które sprawdzą się w codziennej pracy z dziećmi w domu. Poruszyłem tematy takie jak organizacja czasu, motywowanie do nauki, tworzenie przyjaznego środowiska edukacyjnego.


Więcej przykładowych wpisów i informacji o dokumentowaniu pracy pedagoga specjalnego w dzienniku pedagoga specjalnego oraz w dziennikach zajęć rewalidacyjnych i zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajduje się w naszej TECZCE PEDAGOGA SPECJALNEGO nr 3.


Wszystkie dokumenty podsumowujące pracę z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego) znajdziesz w naszej teczce nr 4 - Sprawozdania. 

Teczka dostępna jest tutaj


Na naszej platformie znajduje się przykładowe sprawozdanie nauczyciela współorganizującego.

Zachęcamy do jego zakupu.

ZAKUPISZ TUTAJ


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań, zabaw i gier podczas zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej , a także w ramach zajęć rewalidacyjnych zakup naszą teczkę cz. II. Znajdziesz w niej ponadto generatory do tworzenia kart pracy oraz gotowe karty pracy.


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.
 Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:


Szkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJSzkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz