SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 9 września 2023

ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJWspółczesne szkolnictwo stawia przed uczniami i nauczycielami wiele wyzwań, które bez wątpienia mają wpływ na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu/szkole i postępy w nauce. Często uczniowie borykają się z różnymi trudnościami, takimi jak stres, problemy w nauce, problemy rodzinne czy niepewność związana z przyszłością. 

W odpowiedzi na te wyzwania, przedszkola i szkoły oferują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która ma na celu wsparcie dzieci w rozwiązywaniu problemów i rozwijaniu ich pełnego potencjału. Kluczem do sukcesu tych działań jest nie tylko uważne rozpoznanie potrzeb uczniów, lecz również dostosowanie wymagań i oczekiwań edukacyjnych do ich możliwości psychofizycznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach wskazuje szkołom formy pomocy, które z założenia mają ułatwić pełne uczestnictwo w życiu szkoły oraz wspierać potencjał rozwojowy uczniów. 

Takie wsparcie może odbywać się również w trakcie bieżącej pracy z uczniem i jest udzielane przez wszystkich nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy pracują  z dzieckiem.

Czym jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna to szerokie spektrum działań mających na celu wspieranie potencjału rozwojowego dziecka oraz stworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola/szkoły oraz środowisku społecznym. Celem tej formy pomocy jest zrozumienie indywidualnych potrzeb uczniów oraz zapewnienie im odpowiednich narzędzi i strategii radzenia sobie z różnymi wyzwaniami.

Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada dyrektor przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko/uczeń. Udzielana jest przez nauczycieli, specjalistów, pracowników przedszkola i szkoły.

Kiedy i w jakiej formie udzielamy PPP?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w przedszkolach i szkołach przez specjalistów w trakcie bieżącej pracy oraz w formie dodatkowych zajęć wyszczególnionych w rozporządzeniu. Organizowana jest dla uczniów na podstawie rozpoznania, opinii lub orzeczenia. Wsparciem mogą być rownież objęcie rodzice uczniów oraz nauczyciele.

Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać z:

 •  niepełnosprawności
 • niedostosowania społecznego
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 • zaburzeń zachowania lub emocji
 • ze szczególnych uzdolnień
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się
 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych
 • choroby przewlekłej
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
 • niepowodzeń edukacyjnych
 • zaniedbań środowiskowych
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (np. wcześniejszym kształceniem za granicą)

Potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną może zgłosić:
 • rodzic
 • dyrektor przedszkola i szkoły
 • nauczyciel - wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • asystent edukacji romskiej
 • pomoc nauczyciela
 • pracownik socjalny
 • asystent rodziny
 • kurator sądowy
 • organizacja pozarządowa
 • instytucja działająca na rzecz dzieci i rodziny
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 • Klasy terapeutyczne
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia
 • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
 • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
 • Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym
 • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia
 • Porady i konsultacje
 • Warsztaty
My wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, opracowałyśmy kompleksowe materiały, wspierające nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą wybrane zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Poniżej szczegóły tych opracowań.


ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

Zawartość TECZKI:
- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Propozycja ćwiczeń i zabaw
- Programy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
- Przykładowe wpisy do dziennika
- Oceny efektywności
- Narzędzia TIK w terapii
- Generatory kart pracy

Teczkę kupisz TUTAJZAJĘCI A ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO- SPOŁECZNE

☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?

☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?

☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wskazówki i wybrane aktywności.
3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.
Ilość stron: 54
E-book w formacie PDF

E-book zakupisz TUTAJ
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ


Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?
Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?
Polecamy nasz e-obok.


1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wybrane strategie uczenia się.
3. Propozycja ćwiczeń.
4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?
Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!
ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
2. Programy zajęć rewalidacyjnych.
3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych
4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.
5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.
6. Generatory do tworzenia kart pracy.
7. Karty pracy.
Ilość stron: 220
E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ
 

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ
Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Pakiet kart zamówisz TUTAJSPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ


Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz