SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

piątek, 12 kwietnia 2024

Głęboka niepełnosprawność intelektualna. Jak organizować i prowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?Wiele dzieci ze względu na głęboką niepełnosprawność intelektualną jest uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Jak zatem organizować. planować i prowadzić takie zajęcia?


 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z  przepisami w  sprawie orzeczeń i  opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 • Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.
 • Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.
 • Udział w zajęciach dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki uznaje się za spełnianie tych obowiązków.
 • W przypadku zajęć organizowanych w przedszkolu, w tym przedszkolu specjalnym, lub szkole, w tym szkole specjalnej, zajęcia organizuje się odpowiednio w przedszkolu lub szkole położonej najbliżej miejsca zamieszkania lub pobytu dzieci i młodzieży.
 • Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej lub zespołowej. Przy czym w domu dziecka, tylko w formie indywidualnej.
 • Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
 • Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc nauczyciela, z wyjątkiem zajęć prowadzonych w domu rodzinnym. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć w domu rodzinnym zapewniają rodzice (prawni opiekunowie).
 • Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. Godzina zajęć trwa 60 minut.

Zajęcia obejmują w szczególności:

1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;

2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;

3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;

4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;

5) rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;

6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;

7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.


Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć, zawierający 

w szczególności:

1) cele realizowanych zajęć,

2) metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć,

3) zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.

Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć.

Konstruując program warto odnieść się i zaplanować działania oraz konkretne ćwiczenia w obszarach, które są spójne z celami tych zajęć oraz obszarami obserwacji w zeszycie obserwacji.

Ważne!!!

Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć, w tym indywidualnego programu zajęć, nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.


Dokumentacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych obejmuje:

1) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

2) dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć, prowadzone zgodnie z  przepisami w  sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

3) zeszyt obserwacji.

Co zawiera zeszyt obserwacji uczestnika zajęć?

Nie ma informacji w rozporządzeniu jak często opracowujemy taki zeszyt, ale najczęstszą i wydaje się zasadną praktyką jest opracowywanie zeszytu raz w miesiącu. Jest to swego 

rodzaju ocena postępów dziecka i monitorowanie przebiegu terapii i realizacji programu.


1) zmiany w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów),

2) zmiany w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja),

3) podejmowanie aktywności własnej (niekierowanej),

4) koncentrację uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas wykonywania zadania), w tym czasu tej koncentracji,

5) współdziałanie w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania,

6) opanowywanie nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności),

7) dominujący nastrój i emocje,

8) gotowość do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów),

9) umiejętności w zakresie samoobsługi,

10) udział w czynnościach porządkowych,

11) zachowania trudne (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których występują te zachowania, reakcje nauczyciela na zachowania trudne, zmiany w zachowaniu),

12) sposoby komunikowania się,

13) inne istotne zachowania.


Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w sporządzeniu programu tych zajęć, zeszytu obserwacji i doboru ćwiczeń i aktywności oraz wpisu do dziennika zajęć?

Skorzystaj z naszego e-booka, który jest publikacją pdf zawierającą najważniejsze informacje, przykładowy program, zeszyt obserwacji, okresową ocenę funkcjonowania dziecka, przykłady ćwiczeń i wpisów do dziennika.

Publikacja jest kompleksowym wsparciem nauczycieli i zawiera wzory i przykłady zapisów w  niezbędnej dokumentacji. Pliki są edycji i gotowe do dostosowania do potrzeb danego nauczyciela. Publikacja zawiera 45 stron, plus zewnętrzne pliki do edycji.


E-BOOK Z MATERIAŁAMI KUPISZ TUTAJ

Pomocne materiały w pracy z uczniami ze SPE


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ
OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ZNAJDUJE SIĘ TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz