SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

środa, 10 stycznia 2024

Przedłużenie etapu edukacyjnego w praktyce


Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym ze względu na niepełnosprawność mogą skorzystać z możliwości przedłużenia okresu nauki

Krok 1

Wniosek o przedłużenie etapu edukacyjnego mogą złożyć nauczyciele, którzy pracują z danym uczniem lub jego rodzice.

W szkole podstawowej jest to możliwe o:
1 rok – na I etapie edukacyjnym (realizowanym w klasach I–III),
2 lata – na II etapie edukacyjnym (realizowanym w klasach IV–VIII).

W szkole ponadpodstawowej przedłużenie okresu nauki jest możliwe o:
2 lata – w przypadku gdy uczniom nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym,
1 rok – w przypadku gdy uczniom tym przedłużono okres nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym.

Krok 2

Pozytywna opinia zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, którego zadaniem jest opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Z opinii tej musi wynikać potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, 
w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej.

Krok 3

Zgoda rodziców ucznia na przedłużenie okresu nauki.

Krok 4

Uchwała rady pedagogicznej.

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego podejmuje rada pedagogiczna.

Uczeń, któremu przedłużona etap edukacyjny nie podlega klasyfikacji rocznej w roku szkolnym, w którym nastąpiło przedłużenie, tym samym nie jest promowany do klasy programowo wyższej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego, ale może otrzymać zaświadczenie 
o przebiegu nauczania.. Przepisy nie określają wzoru takiego dokumentu. O tym co w nim się znajdzie, zdecyduje dyrektor szkoły.  Klasyfikacja roczna i wydanie świadectw promocyjnego będą miały miejsce w kolejnym roku szkolnym. 

Informacja o przedłużonym okresie nauki musi być wpisana do arkuszu ocen ucznia na str. 1 (data i numer uchwały rady pedagogicznej, rok szkolny).
 

Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png

Na prośbę Państwa przygotowałyśmy teczkę do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. 
Co zawiera nasza teczka?

ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1.Specyfika i charakterystyka funkcjonowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 2.Organizacja pracy z uczniem z z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 3.Dostosowanie wymagań edukacyjnych. 4.WOPFU. 5.IPET. 6.Program zajęć rewalidacyjnych. 7.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 8.Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 9.Przykładowe aktywności i ćwiczenia do pracy z uczniem. 10.Karty pracy.
Ilość stron: 196. E-book w formacie PDF


KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz