SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 22 sierpnia 2022

DOKUMENTACJA I MATERIAŁY PEDAGOGA SPECJALNEGO- TECZKAZgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zatrudniania  pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach, taki nauczyciel będzie miał określone zadania i obowiązki, do realizacji których będzie mu niezbędna odpowiednia dokumentacja i materiały.

Jakie to materiały i jak powinna, jak może być skomponowana taka teczka?


Pedagog specjalny ma realizować przeróżne zadania, które opisałyśmy TUTAJ, dlatego naszym zdaniem niezbędna będzie mu następująca dokumentacja"

1. Współpraca z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU. 

Dlatego na pewni muszą to być takie dokumenty jak:

-IPET

-WOPFU

- Analiza podejmowanych działań w zakresie zespołu ds. ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz arkusza ewaluacji zakresu i sposobu dostosowań.

- Dokumentacja związana za działalnością zespołu.

2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy będzie mi.n. 

a)  diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

- Narzędzia do diagnozowania potrzeb i mocnych stron uczniów.

- Przykładowe aktywności uczniów pozwalające na włączanie ucznia w działania szkoły.

- Pomoc w konstruowaniu programu zajęć rewalidacyjnych i w ramach PPP.

 b) rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności (według ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron. 

- Wykaz metod wspierających uczniów ze SPE.

c) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;- katalog dobrych przykładów w zakresie wykorzystywania pomocy dydaktycznych,

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

- Dokumentacja w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym program zajęć, arkusze efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

- Opis i wskazówki dotyczące form udzielanej PPP.

5. Współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym 

 instytucji wspierających dziecko i rodzinę.

- Wykaz instytucji wspierających nauczycieli i rodziców i koordynowanie.

6. Ewentualne prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

- Przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych.

-Przykładowe zapisy i ćwiczenia zajęć rewalidacyjnych.

- Baza dobrych praktyk.

W związku z Państwa zapytaniami i prośbami, organizujemy bezpłatny webinar dla pedagogów specjalnych pt. "Teczka pracy pedagoga specjalnego", podczas którego zaprezentujemy przykładową dokumentację i materiały pedagoga specjalnego.

Istnieje możliwość zakupu takich materiałów w formie Teczki pedagoga specjalnego!

Teczka w formie plików elektronicznych zawiera:

- sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
- IPET i WOPFU - szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
- dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej (organizacja PPP wraz z dokumentacją)
- organizacja zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych, przykładowe ćwiczenia),
- arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
- przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
- opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
- plan pracy pedagoga specjalnego,
- wykaz przykładowych szkoleń wspierających RP.


Link do zakupu teczki z materiałami TUTAJ
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań, zabaw i gier podczas zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej , a także w ramach zajęć rewalidacyjnych zakup naszą teczkę cz. II. Znajdziesz w niej ponadto generatory do tworzenia kart pracy oraz gotowe karty pracy.


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJWięcej szczegółów oraz materiałów na temat dokumentowania pracy pedagoga specjalnego uzyskasz na bezpłatnym  webinarium 7 listopada 2022 r. TUTAJ lub TUTAJ

 ZAGADNIENIA:

1. Dziennik specjalisty – pedagoga specjalnego- zapisy.
2. Prowadzenie dzienników zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Prowadzenie dziennika zajęć rewalidacyjnych.

Istnieje także możliwość zakupu materiałów.

PŁATNE MATERIAŁY DO SZKOLENIA:
1. Przykładowy plan pracy pedagoga specjalnego.
2. Przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych. 
3. Przykładowe zapisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych.
4. Przykładowe programy zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Przykładowe zapisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych.  
6. Przykładowe zapisy w dzienniku pedagoga specjalnego.
7. Certyfikat

Na płatne materiały zapisz się TUTAJ lub TUTAJSzkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJSzkolenia  i oferta Rad Pedagogicznych TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz