SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 22 sierpnia 2022

DOKUMENTACJA I MATERIAŁY PEDAGOGA SPECJALNEGO- TECZKAZgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zatrudniania  pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach, taki nauczyciel będzie miał określone zadania i obowiązki, do realizacji których będzie mu niezbędna odpowiednia dokumentacja i materiały.

Jakie to materiały i jak powinna, jak może być skomponowana taka teczka?


Pedagog specjalny ma realizować przeróżne zadania, które opisałyśmy TUTAJ, dlatego naszym zdaniem niezbędna będzie mu następująca dokumentacja"

1. Współpraca z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU. 

Dlatego na pewni muszą to być takie dokumenty jak:

-IPET

-WOPFU

- Analiza podejmowanych działań w zakresie zespołu ds. ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz arkusza ewaluacji zakresu i sposobu dostosowań.

- Dokumentacja związana za działalnością zespołu.

2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy będzie mi.n. 

a)  diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

- Narzędzia do diagnozowania potrzeb i mocnych stron uczniów.

- Przykładowe aktywności uczniów pozwalające na włączanie ucznia w działania szkoły.

- Pomoc w konstruowaniu programu zajęć rewalidacyjnych i w ramach PPP.

 b) rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności (według ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron. 

- Wykaz metod wspierających uczniów ze SPE.

c) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;- katalog dobrych przykładów w zakresie wykorzystywania pomocy dydaktycznych,

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

- Dokumentacja w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym program zajęć, arkusze efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

- Opis i wskazówki dotyczące form udzielanej PPP.

5. Współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym 

 instytucji wspierających dziecko i rodzinę.

- Wykaz instytucji wspierających nauczycieli i rodziców i koordynowanie.

6. Ewentualne prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

- Przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych.

-Przykładowe zapisy i ćwiczenia zajęć rewalidacyjnych.

- Baza dobrych praktyk.

W związku z Państwa zapytaniami i prośbami, organizujemy bezpłatny webinar dla pedagogów specjalnych pt. "Teczka pracy pedagoga specjalnego", podczas którego zaprezentujemy przykładową dokumentację i materiały pedagoga specjalnego.

Istnieje możliwość zakupu takich materiałów w formie Teczki pedagoga specjalnego!

Teczka w formie plików elektronicznych zawiera:

- sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
- IPET i WOPFU - szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
- dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej (organizacja PPP wraz z dokumentacją)
- organizacja zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych, przykładowe ćwiczenia),
- arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
- przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
- opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
- plan pracy pedagoga specjalnego,
- wykaz przykładowych szkoleń wspierających RP.


Link do zakupu teczki z materiałami TUTAJSzukasz sprawdzonych szkoleń?

Skorzystaj z naszej platformy szkoleniowej i nagrań oraz materiałów,  do których po wykupieniu 
będziesz miał dostęp przez pół roku.Jeśli szukasz szkoleń dla Rad Pedagogicznych skorzystaj z oferty Akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Zapraszamy także dyrektorów i wicedyrektorów do udziału w konferencji.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz