SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 4 października 2022

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pigułce


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach jest udzielana przez nauczycieli i specjalistów.  Wszystkie kwestie z nią związane reguluje rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Pomoc PPP polega na:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 • rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspieraniu jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.
Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

1. Uczniowie niepełnosprawni:
 • niesłyszący i słabosłyszący;
 • niewidomi i słabowidzący,
 • niepełnosprawni ruchowo w tym z afazją;
 • niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim;
 • niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • ze spektrum autyzmu.
2. Uczniowie niedostosowani społecznie:
 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeniami zachowania i emocji.
3. Uczniowie szczególnie uzdolnieni.
4. Uczniowie ze specyficznymi problemami w uczeniu się:
 • dysleksja;
 • dysortografia;
 • dysgrafia;
 • dyskalkulia;
 • zaburzenia sprawności językowej.
5. Uczniowie przewlekle chorzy i w sytuacjach kryzysowych.
6. Uczniowie z zaniedbanych środowisk rodzinnych
7. Uczniowie z niepowodzeniami edukacyjnymi.
8. Uczniowie z  trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, np. uczeń kształcący się za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielają:
 • nauczyciel;
 • specjaliści:pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy specjalni.
Nauczyciele i specjaliści mogą liczyć na wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, rodziców, organizacji pozarządowych.

Pomoc może być udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie zajęć dodatkowych takich jak:
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przeznaczone dla uczniów uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce w szczególności  w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego;
 • zajęcia rozwijające umiejetność uczenia się;
 • zajęcia logopedyczne dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej;
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów uczniowie przejawiający trudności w funkcjonowaniu społecznym;
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz w aktywnym i pełnym uczestniczeniu w życiu szkoły;
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu będące uzupełnieniem działań  szkoły w zakresie doradztwa zawodowego;
Dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia organizuje się klasy terapeutyczne.

Uczniowie, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą  realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem i wymagają dostosowania organizacji i sposobu nauczania mogą być objęci  zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. 

Zajęcia z PPP należy prowadzić z wykorzystaniem metod aktywizujących. Trwają one 45 minut, przy czym dopuszcza się ich  prowadzenie w czasie dłuższym lub krótszym, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
Przy planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie lub opinię poradni należy uwzględnić zalecenia zawarte w tych dokumentach. 
Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy PPP, okres ich udzielania oraz wymiar godzin  ustala zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z nim. Ustalenia te są uwzględnione w opracowanym dla niego  indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Dokumentacja

Do dziennika zajęć wpisuje się:
 • nazwiska i imiona uczniów w porządku alfabetycznym oraz oddział, do którego uczęszczają;
 • adresy poczty elektronicznej rodziców i numery telefonów, jeżeli takie posiadają,
 • indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy;
 • tygodniowy rozkład zajęć;
 • daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć;
 • ocenę postępów i wnioski do dalszej pracy z uczniem;
 • odnotowuje się obecność ucznia na zajęciach.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań, zabaw i gier podczas zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej , a także w ramach zajęć rewalidacyjnych zakup naszą teczkę cz. II. Znajdziesz w niej ponadto generatory do tworzenia kart pracy oraz gotowe karty pracy.


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Szkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJSzkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz