SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 3 grudnia 2023

JAK ROZMAWIAĆ Z UCZNIAMI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZRÓŻNICOWANYCH POTRZEBACH UCZNIÓWO edukacji włączającej w ostatnim czasie mówimy coraz częściej i śmielej. To obszar, który jest nie tylko ważny, ale bardzo potrzebny. Niestety nadal nierozumiany i co najgorsze pomijany. 

Na bieżąco do naszych klas dołączają uczniowie, którzy potrzebują naszej szczególnej uwagi za względu na swoje niepełnosprawności, zaburzenia rozwoju, dysfunkcje, będący w kryzysie migracji, uchodźctwa, przewlekle chorzy,  ale także Ci, którzy mają szczególne uzdolniania. 

Niestety nadal nie jesteśmy przygotowani i gotowi na efektywną edukację włączającą. Brakuje odpowiedniej infrastruktury, sprzętu i  doposażonych we właściwy sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół,  a ponadto wykwalifikowanej kadry i świadomości społecznej na temat potrzeb uczniów ze SPE, w tym uchodźców m.in. z Ukrainy.

Jaki jest cel edukacji włączającej?

Włączenie to proces, który pomaga pokonywać bariery ograniczające obecność, uczestnictwo i osiągnięcia uczniów.  Edukacja włączająca to systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia, jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia. 

Celem nowego modelu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) – w tym z niepełnosprawnościami – jest wypracowanie i wprowadzenie w obrębie praktyki szkolnej zasad tworzenia warunków sprzyjających przygotowaniu tych uczniów do samodzielności w dorosłym życiu oraz rzeczywistemu włączaniu ich w życie społeczne. 

Zasady te oparte są na solidarności społecznej oraz na założeniach przyjętych w ratyfikowanych przez Polskę dokumentach promujących politykę rozwijania społeczeństwa włączającego – w szczególności w Konwencji o Prawach Dziecka oraz Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Pamiętajmy, że szkoła ma obowiązek zapewnić wszystkim uczniom:

 •  wszechstronne wsparcie w procesie kształcenia i wychowania, 
 • dostosowane do ich indywidualnych potrzeb – zarówno tych, które wynikają z barier i utrudnień w rozwoju oraz nauce, jak i tych, które powstają w związku z ujawnionymi stopniowo predyspozycjami i kreatywnością, 
 • ale również takich, które mają charakter zdolności i talentów wybitnych lub wyjątkowych i niepowtarzalnych.


Nie zapominajmy, że bardzo ważną rolę w procesie edukacji włączającej odgrywają pełnosprawni uczniowie, którym musimy zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju, ale także pomóc odnaleźć się w tych nowych i wcale nie łatwych warunkach. 

 • Naszym zdaniem- nauczycieli i rodziców jest przygotowanie tych uczniów na spotkanie i współdziałanie z rówieśnikami, którzy wymagają większej atencji, pomocy, zainteresowania, uwagi i uważności. 
 • Nie wszystkie dzieci są na to gotowe i potrafią od razu odnaleźć się w tej sytuacji, przecież są tylko dziećmi i mają do tego prawo. 
 • Niektóre z nich mają obawy przed nowym wyzwaniem, nie są pewne swoich kompetencji i tego, czy sobie poradzą, a inne bez problemu odnajdą się w nowej sytuacji. 
 • Bądźmy uważnymi obserwatorami tego procesu i w razie potrzeby reagujmy, nie oceniajmy, nie krytykujmy, bądźmy dla nich wsparciem. Włączanie to proces, wszyscy się tego uczymy!Jak zatem rozmawiać z dziećmi i uczniami o zróżnicowanych potrzebach ich kolegów?

 • Zawsze mówmy prawdę, dostosowując narzędzia przekazu do wieku i możliwości poznawczych uczniów.
 • Niepełnosprawność traktujemy zawsze jako normalność.
 • Formułujmy  ogólne komunikaty, nikogo nie naznaczając, nie piętnując i nie wykluczając.
 • Nie wymagajmy od uczniów poświęceń, a raczej współtworzenia bezpiecznego, przyjaznego miejsca opartego na współpracy, empatii, wzajemnej pomocy,
 • Nie mówmy o problemach, nie straszmy, a raczej definiujmy wyzwania.
 • Nie oceniajmy ich wątpliwości, obaw czy wątpliwości.
 • Kluczem do zrozumienia i współtworzenia przyjaznej przestrzeni szkolnej jest zawsze EDUKACJA.
 • Pamiętajmy jednak, że edukacja włączająca to poszukiwanie różnych form wspierania – adekwatnych do potrzeb – nie zaś wyręczanie.
 • Skorzystajmy z narzędzi, materiałów, filmików, czy sprawdzonych opracowań, których w sieci nie brakuje. 
 • Pokażmy ciekawe broszury, ilustracje czy wizualizacje, które dyskretnie zobrazują problemy, ale też potrzeby ich kolegów. Czasami dzieci chcą dobrze, chcą pomóc, a przez swoją niewiedzę wprawiają w zakłopotanie. 
 • Sięgnijmy po ciekawe książki i opracowania i polećmy je uczniów.
 • Wykorzystujemy symulatory np. wad wzorku, aby przybliżyć dzieciom to z jakimi trudnościami borykają się ich koledzy i koleżanki.
 • Wykorzystajmy przykładowe testy, które pokazują jak widzą teksty dzieci z dysleksją.

Zgodnie z plakatem Mateusza Łyska, wszyscy są inni, ale każdy z nas jest ważny!


Kilka propozycji do wykorzystania z uczniami.

1. Wykorzystajmy dostępne w sieci filmiki, animacje i prezentacje, które mogą przybliżyć i pozwolić naszym uczniom zrozumieć pewne zachowania, potrzeby, ale przede wszystkim indywidualne możliwości ich kolegów i koleżanek.

Tutaj znajdują się przykładowe filmiki dotyczące np. autyzmu

Książka ABC empatii znajduje się TUTAJ
Przykładowy test jak widzą dyslektycy
Teksty łatwe i proste do czytania i rozumienia znajdują się TUTAJ
Broszura Savoir-Vivre wobec osób z niepełnosprawnością pobierz TUTAJ


Wiele potrzebnych materiałów znajdziemy na stronie dostępna szkoła TUTAJ

Pięć opowiadań o wartościach, dezinformacji, wielokulturowości i dbaniu o dobrostan
pobierzesz TUTAJZapraszam na szkolenia z edukacji włączającej i pracy w zróżnicowanej klasiePolecamy bazgrolnik, z zentangle do rysowania u relaksacji

Bazgrodlnik zakupisz TUTAJ


Polecamy też przygotowane przez nas karty do zajęć rewalidacyjnych i zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Plik zawiera 163 karty pracy z ćwiczeniami, które można wykorzystać na:

– zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
– zajęciach rewalidacyjnych,
– zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.


Karty zakupisz tutaj

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom i prośbom, opracowałyśmy przykładowy plan pracy nauczyciela współorganizującego, który oparłyśmy na zadaniach z rozporządzenia, proponując konkretne działania i aktywności. Plan jest do edycji i każdy może go dostosować do swoich potrzeb.


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat pracy zespołu, tworzenia dokumentacji, dostosowań lub pomocy psychologiczno- pedagogicznej to skorzystać z naszych szkoleń.
My wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, opracowałyśmy kompleksowe materiały, wspierające nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą wybrane zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Poniżej szczegóły tych opracowań.


ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

Zawartość TECZKI:
- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Propozycja ćwiczeń i zabaw
- Programy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
- Przykładowe wpisy do dziennika
- Oceny efektywności
- Narzędzia TIK w terapii
- Generatory kart pracy

Teczkę kupisz TUTAJZAJĘCI A ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO- SPOŁECZNE

☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?

☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?

☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wskazówki i wybrane aktywności.
3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.
Ilość stron: 54
E-book w formacie PDF

E-book zakupisz TUTAJ
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ


Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?
Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?
Polecamy nasz e-obok.


1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wybrane strategie uczenia się.
3. Propozycja ćwiczeń.
4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?
Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!
ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
2. Programy zajęć rewalidacyjnych.
3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych
4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.
5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.
6. Generatory do tworzenia kart pracy.
7. Karty pracy.
Ilość stron: 220
E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ
 

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ
Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Pakiet kart zamówisz TUTAJSPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ


Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz