SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 12 maja 2024

Zadania zespołu i dokumentacja ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na koniec roku


Koniec roku szkolnegoto czas wyjątkowo intensywny dla każdego nauczyciela, pedagoga i terapeuty. Oprócz podsumowania działań dydaktycznych i oceny postępów wszystkich uczniów, istnieje szereg dodatkowych zadań, szczególnie w kontekście pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W tym poście chcielibyśmy podzielić się praktycznymi wskazówkami, które mogą ułatwić i usprawnić proces przygotowania niezbędnych dokumentów dla tej grupy uczniów, mając na uwadze ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Podsumowaniem pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zajmuje się zespół nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą zajęcia z nim. Jakie działania podejmuje zespół? Obrazuje je dołączona wyżej do posta infografika. 


Ocena efektywności IPET-u


Oceny efektywności Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) dokonuje się co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego. Podsumowuje się efektywność podejmowanych działań w zakresie osiągnięć i trudności w funkcjonowaniu ucznia oraz skuteczność podejmowanych w ramach iPET-u działań. Podsumowanie to należy uwzględnić tworząc wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia.


Przykładowa ocena efektywności IPET-u dostępna jest TUTAJWOPFU


Dokonując WOPFU, zespół uwzględnia również ocenę efektywności realizowanego IPET-u. WOPFU zawiera następujące informacje:

 • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje,  zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 
 • zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli wspomagających, specjalistów lub pomocy nauczyciela, w zależności od potrzeb; 
 • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych bądź trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające to funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkolnym; 
 • w przypadku ucznia niepełnosprawnego realizującego wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do pięciu uczniów, WOPFU określa także napotykane trudności w zakresie włączenia dziecka w zajęcia realizowane wspólnie z klasą oraz efekty działań podejmowanych w celu przezwyciężenia tych trudności 
Przykładowe, wzorcowe WOPFU dostępne jest TUTAJ                                                                                          


Ocena efektywności PPP

Zespół formułuje również ogólne wnioski dotyczących skuteczności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ocenia,  na ile praca wszystkich jego członków wpłynęła na zaspokojenie indywidualnych potrzeb ucznia.

Przykładowe, wzorcowe oceny efektywności zajęć prowadzonych w ramach PPP dostępne są TUTAJ    


Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych

Każdy nauczyciel i specjalista realizujący 
z uczniem zajęcia rewalidacyjne zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ich efektywności,  dokonuje się 
ją w ramach wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Przepisy nie określają jak często powinna być dokonywana ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych. Należy pamiętać, że ocena ta jest częścią WOPFU, tym samym  powinna być dokonywana co najmniej dwa razy w roku szkolnym.


Modyfikacja IPET

Uwzględnia zakres zmian w funkcjonowaniu ucznia. Zmiany dokonywane w IPET mogą 

dotyczyć jedynie tych obszarów, działań, i form wsparcia,  które ulegają zmianie. 

Modyfikację IPET przeprowadza się na podstawie zebranych informacji z:

a) Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia,

b) wywiadu z rodzicami ucznia,

c) obserwacji nauczycieli i specjalistów, 

d) inne np. zmiana dostosowań, ramowych planów nauczania itp.


Wszystkie dokumenty podsumowujące pracę z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego) znajdziesz w naszej teczce nr 4 - Sprawozdania. 

Teczka dostępna jest tutaj

Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png

Na prośbę Państwa przygotowałyśmy teczkę do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. 
Co zawiera nasza teczka?

ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1.Specyfika i charakterystyka funkcjonowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 2.Organizacja pracy z uczniem z z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 3.Dostosowanie wymagań edukacyjnych. 4.WOPFU. 5.IPET. 6.Program zajęć rewalidacyjnych. 7.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 8.Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 9.Przykładowe aktywności i ćwiczenia do pracy z uczniem. 10.Karty pracy.
Ilość stron: 196. E-book w formacie PDF


KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz