SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

czwartek, 23 listopada 2023

OBSZARY DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

 


Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z  2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Zatem każdy nauczyciel na podstawie analizy dokumentacji ucznia, jego wytworów, analizy sprawdzianów, postępów, ale także na bazie obserwacji i konsultacji z innymi nauczycielami i specjalistami dostosowuje wymagania edukacyjne.

Podstawowym celem dostosowania wymagań jest przede wszystkim wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno-motywacyjnej. 

Dostosowanie polega przede wszystkim na modyfikacji procesu edukacyjnego, umożliwiającego uczniom sprostanie wymaganiom.

Obszary dostosowania obejmują:

– warunki procesu edukacyjnego tj. zasady, metody, formy, środki dydaktyczne,

– organizację nauczania (np. posadzenie ucznia słabosłyszącego w pierwszej ławce),

– warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności (metody i formy sprawdzania i kryteria oceniania).

Plakat wykonany w Canva.Dla kogo zatem konstruujemy dostosowania?

 • dla ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

Dostosowania konstruowane przez nauczycieli powinny dotyczyć głównie form i metod pracy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści nauczania. 

Nie mogą polegać na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżanie wymagań wobec uczniów z normą intelektualną. Nie oznaczają pomijania zagadnień zawartych w podstawie  programowej, tylko ewentualne realizowanie ich na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych.

Nie mogą prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego.

Przykłady zapisów dostosowań, które ułatwią pracę z uczniem ze SPE.

 • Nie odpytywanie ucznia z czytania głośnego przed zespołem klasowym. 
 • Dzielenie zadań na etapy.

 1. Przygotowywanie i wykorzystywanie wklejek z dłuższymi notatkami.

 • Wizualizacja treści i poleceń.
 • Możliwość przeliczania i wykonywania zadań na konkretach.
 • Naukę wiersza rozłożyć na fragmenty i zezwolić na zaliczanie częściami.
 • Pozwalanie uczniowi na zapoznanie się z lekturą za pomocą audiobooków.
 • Przygotowywanie planów aktywności i krótkich instrukcji.
 • Odwoływanie się do znanych uczniowi sytuacji z życia.
 • Pokazywanie użyteczności poznawanych treści i praca metodami poglądowymi.
 • Praca z szablonami i schematami zadań.

Jakie dostosowywać wymagania edukacyjne w pracy z uczniami z dysleksją rozwojową, jakie stosować zasady pracy, metody, kryteria oceniania i jakich narzędzi używać?\

- angażuj wszystkie zmysły ucznia, stosuj metodę polisensorycznego poznawania świata i uczenia się,
- bazuj na praktycznym działaniu,
- nowe treści wspomagaj wizualizacją, obrazami, modelami,
- pozwalaj pracować na konkretach,
- daj możliwość korzystania na lekcji ze słownika ortograficznego,
- wykorzystuj fiszki wyrazowe i liczbowe w procesie zapamiętywania obrazu liczby, litery, wyrazu,
- wybierz odpowiednią czcionkę do przygotowywania notatek, tekstów źródłowych, testów itd,
- oceniaj za wiedzę i treści merytoryczne na sprawdzianach i kartkówkach, a nie za błędy ortograficzne czy gramatyczne,
- oprócz pomocy tekstowych stosuj pomoce wizualne i werbalne, 
- nie odpytuj wyrywkowo bez uprzedzenia,
- daj więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi, 
- pozwól na poznawanie lektur poprzez audiobooki,
- wdrażaj do rysowania notatek graficznych,
- wykorzystuj mapy myśli,
- podkreślaj ważne treści, hasła do zapamiętania flamastrami, 
- dziel zadania na etapy,
- pozwalaj na stosowanie wklejek na z ważnymi informacjami zamiast pisania długich notatek, 
- stosuj plany aktywności, instrukcje i organizery, 
- ćwicz pisanie na bazie szablonów, 
- przygotuj teksty z lukami,
- ćwicz czytanie i nazywanie liczb wspak, niech uczeń tworzy węże liczbowe, piramidy liczbowe itd.
- pozwalaj na korzystanie z liczydła i kalkulatora w skrajnych przypadkach,
- sprawdzaj przyrost wiedzy za pomocą wypowiedzi ustnych, praktycznego działania, testów jednokrotnego wyboru, zadań z lukami, 
- daj więcej czasu na odpowiedź, 
- pozwalaj na etykiety z wyrazami z trudnościami ortograficznymi, z których uczeń może skorzystać, 
- doceniaj wkład pracy,
- oceniaj za tok myślenia, a nie za sam wynik zadania,
- stosuj zabawy z rymami,
- wykorzystuj wyliczanki i zabawy z liczbami,
- należy stosować krótkie, konkretne polecenia i dać uczniowi czas na
ich przetworzenie, ewentualnie sprawdzić zrozumienie,
- uczeń z dysleksją powinien używać ścieralnego długopisu, aby mógł poprawiać błędy,
- nie należy prosić o głośne czytanie, podchodzenie do tablicy, literowanie słów,
- nie należy oceniać pisowni, charakteru pisma,
- w niektórych tylko przypadkach sprawdzi się wydłużanie czasu na wykonanie zadania( większość uczniów krótko skupia uwagę na zadaniu, szybko się męczy, stąd to dostosowanie może się nie sprawdzić),
- wzmacniaj, nagradzaj, chwal nawet za małe postępy.

Uzupełnieniem podstawowych aktywności i działań będą z pewnością:
- Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy.
Ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy.
Ćwiczenia redukujące zaburzenia lateralizacji i orientacji w przestrzeni.
Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności grafomotorycznych.
Ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem.
Ćwiczenia ortograficzne.


Pomoce będą z pewnością:

- karty do gry
- karty dobble
- fiszki 
- gry planszowe
- plansze spinnerowe
- kostki opowieści
- sygnalizatory
- generatory karty pracy

Jak dokumentujemy dostosowania wymagań edukacyjnych? 

Szkoła ma autonomie, ale musi posiadać dokumentację potwierdzającą dostsotwanie wymagań przez wszystkich nauczycieli uczących danego ucznia, wymagającego takiego wsparcia. 

- Szkoła może konstruować arkusze wymagań edukacyjnych, które znajdują się w teczce ucznia.
- w IPEcie u uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
- W dzienniku.

Zapraszamy także do skorzystania z oferty szkoleń RP:

Materiały zakupisz tutaj: https://szkolenia.specjalni.pl/materialy/


Plakat wykonany w Canva.Z przykładami dostosowań zapoznajemy ucznia i rodziców.

Przykłady dostosowanych materiałów interaktywnych wykonanych w aplikacji genially tutaj


i tutajFantastycznym sposobem na dostosowanie są gry planszowe i plansze spinnerów, których w swoich zasobach mamy już sporo i opisałyśmy je tutaj


 

Skutecznym sposobem na dostosowanie wymagań są spersonalizowane i dostosowane karty pracy, zadania i ćwiczenia. Dużym ułatwieniem są bezpłatne generatory kart pracy, które pozwalają na przygotowanie zadań na miarę możliwości ucznia.

Na blogu prezentujemy szereg generatorów kart pracy, które opisujemy TUTAJ
Kompleksowe wsparcie dla nauczycieli w kontekście dostosowań wymagań edukacyjnych. Przykłady dostosowań dla uczniów z opinią i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


Szczegóły TUTAJ
Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ


Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ ☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?

☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?

☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wskazówki i wybrane aktywności.
3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.
Ilość stron: 54
E-book w formacie PDF

E-book zakupisz TUTAJ
Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?
Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?
Polecamy nasz e-obok.


1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wybrane strategie uczenia się.
3. Propozycja ćwiczeń.
4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?
Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!
ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
2. Programy zajęć rewalidacyjnych.
3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych
4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.
5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.
6. Generatory do tworzenia kart pracy.
7. Karty pracy.
Ilość stron: 220
E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ
 

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ


Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne


🛑 Zawartość TECZKI:

     - Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
     - Propozycja ćwiczeń i zabaw
     - Programy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
     - Przykładowe wpisy do dziennika
     - Oceny efektywności
     - Narzędzia TIK w terapii
     - Generatory kart pracy
     - Metody aktywizujące
🛑 Teczkę do zajęć korekcyjno-komensacyjnych znajdziesz na 🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJ


SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz