SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

środa, 18 października 2023

Dzienniki zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W obecnej dynamicznej rzeczywistości edukacyjnej, gdzie pracujemy coraz częściej w zróżnicowanych klasach, pomoc psychologiczno-pedagogiczna wyłania się jako kluczowy element wsparcia uczniów. Wielu nauczycieli prowadzi zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co niewątpliwie wymaga precyzyjnego i starannego dokumentowania tych działań.

Dokumentowanie zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej reguluje rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Zgodnie z jego zapisami zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentuje się w dzienniku zajęć innych. Do dziennika innych zajęć, w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wpisuje się:

 • w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci/uczniów oraz oddział, do którego uczęszczają,
 • adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
 • indywidualny program pracy z dzieckiem/uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy,
 • tygodniowy rozkład zajęć,
 • daty i czas trwania zajęć,
 • tematy przeprowadzonych zajęć,
 • ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem/uczniem,
 • odnotowuje się obecność dzieci/uczniów,
 • przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
Sposób dokumentowania, forma i terminy sporządzania dokumentów powinny zostać  ustalone i wprowadzone przez  dyrektora szkoły.

Programy, oceny efektywności zajęć z PPP, przykładowe zapisy w dzienniku i ciekawe aktywności są dostępne w naszych materiałach. To kompleksowe wsparcie nauczycieli, które ułatwi pracę i zaoszczędzi  czas tym, bardziej, że potrzebne dokumenty udostępnione są w formie do edycji, co z pewnością ułatwi ich dostosowanie.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne --> Dostępne tutaj

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  --> Dostępne tutaj


Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się  --> Dostępne tutaj


Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.

a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz