SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

czwartek, 19 października 2023

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE W PIGUŁCE

 
Zajęcia rewalidacyjne to niezwykle ważne i potrzebne wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnościami. Celem zajęć rewalidacyjnych  jest:

 • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości,
 • wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowania,‹
 • rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno motorycznej,‹
 • stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się,
 • stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Niwelowanie dysfunkcji utrudniających uczenie się i funkcjonowanie oraz uzupełnianie deficytów.

Katalog zajęć rewalidacyjnych konstruuje szkoła własny katalog według potrzeb, ale uwzględnia także obowiązkową formę zajęć ze względu na niepełnosprawność i potrzeby ucznia:

- nauka orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego,
- nauka języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją, 
- zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 
Zajęcia rewalidacyjne dotyczyć mogą także między innymi:

- rozwijania technik szkolnych
- korygowania wad wymowy
- orientacji przestrzennej i poruszania się
- treningu umiejętności społecznych
- zajęć niwelujących zaburzenia integracji sensorycznej

Przykładowe obszary funkcjonowania ucznia, nad którymi pracujemy podczas zajęć rewalidacyjnych:

- koordynacja wzrokowo- ruchowa
- koordynacja wzrokowo- słuchowa
- orientacja przestrzenna
- mowa
- spostrzeganie
- pamięć
- uwaga
- przetwarzanie wzrokowe i słuchowe
- funkcjonowanie  emocjonalne i społeczne
- motywacja
- komunikacja i korekcja wad wymowy
- techniki uczenia się
- trening zastępowania agresji
- metody wspierające motywację 


Warto pamiętać, że do zajęć rewalidacyjnych nie ma podstawy programowej, a program zarówno dla grupy jak i na zajęcia indywidualne konstruujemy w oparciu o 
spersonalizowane potrzeby ucznia. 

Na podstawie orzeczenia, w którym opisano rodzaj niepełnosprawności, dysfunkcje 
ucznia, jego mocne strony i trudności w funkcjonowaniu i wpisano wskazówki i zalecenia. 

Ale także na podstawie obserwacji, rozmów ze specjalistami i nauczycielami, które są poprzedzone diagnozą i wywiadem np. z rodzicem. 

Przykładowe zapisy w dzienniku na zajęciach rewalidacyjnych:

1. Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne- pisanie po śladzie.
2. Poznawanie pozawerbalnego sposobu komunikowania się ( za pomocą mimiki, gestu, postawy ciała).
3. Stymulowanie funkcji wzrokowo-przestrzennych poprzez rozpoznawanie przebiegu zdarzeń przedstawionych w serii obrazków.
4. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez segregowanie figur geometrycznych według określonych cech.
5. Doskonalenie umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych poprzez tworzenie i  opowiadanie historyjek obrazkowych.
6. Korygowanie wad wymowy z wykorzystaniem kart dobble- słownictwo związane z zimą.
7. Ćwiczenia spostrzegania poprzez wskazywanie różnic i podobieństw na materiale obrazkowym- kształty figur geometrycznych.
8.  Doskonalenie technik spostrzegania przestrzeni, w ujmowaniu jej jako trójwymiarowej- różnorodne perspektywy.
9. Usprawnianie funkcji słuchowych, ćwiczenia doskonalące analizę i syntezę słuchową.
10. Usprawnianie funkcji wzrokowych, ćwiczenia doskonalące pamięć i spostrzegawczość wzrokową.
11.  Rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie sudoku, programowanie robotów, układanie algorytmów i rozwiązywanie problemów
12.  Doskonalenie sprawności i umiejętności matematycznej poprzez rozwiązywanie zadań według własnego toku rozumowania.

Podczas zajęć rewalidacyjnych powinniśmy wykorzystywać spersonalizowane pomoce dydaktyczne. Można je samemu wykonać.

Podczas zajęć rewalidacyjnych stosujemy metody aktywizujące ucznia.

Przykłady takich pomoce znajdują się TUTAJ

📘Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?
📘Szukasz kompleksowego wsparcia?
Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!
ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
2. Programy zajęć rewalidacyjnych.
3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych
4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.
5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.
6. Generatory do tworzenia kart pracy.
7. Karty pracy.
Ilość stron: 220
E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ
 E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJKOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz